مقالات ترجمه شده

مقاله isi ریاضی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تابع ایهارا زتا و شاخص های مبتنی بر فاصله مقاومت


عنوان لاتین

On the Ihara zeta function and resistance distance-based indices

2017
4288
word
9
رایگان
عنوان فارسی

کران های یکنواخت برای نوسانات ضمنی بلک-شولز


عنوان لاتین

Uniform Bounds for Black-Scholes Implied Volatility

2016
3971
word
31
رایگان
عنوان فارسی

اثر توزیع های پرشی روی پراکندگی ضمنی واریانس


عنوان لاتین

The Impact of Jump Distributions on the Implied Volatility of Variance

2017
3970
word
38
رایگان
عنوان فارسی

فراتر از انرژی گراف: نرم گراف ها و ماتریس ها


عنوان لاتین

Beyond graph energy: Norms of graphs andmatrices

2016
3965
word
80
رایگان
عنوان فارسی

مدل یکپارچه تولید - موجودی برای کالاهای فساد پذیر با در نظر گرفتن نرخ تولید بهینه و فساد پذیری در طی فرایند تحویل


عنوان لاتین

An Integrated Production-Inventory Model for Deteriorating Items with Consideration of Optimal Production Rate and Deterioration during Delivery

2017
3766
word
48
رایگان
عنوان فارسی

روش آشفتگی هموتوپی برای مسائل برنامه نویسی خطی


عنوان لاتین

Homotopy perturbation method for linear programming problems

2014
3598
word
6
رایگان
عنوان فارسی

محاسبه اشکال نرمال با استفاده از تکنیک انحراف


عنوان لاتین

COMPUTATION OF NORMAL FORMS VIA A PERTURBATION TECHNIQUE

1998
3597
word
29
رایگان
عنوان فارسی

راه حل های موجی منفرد از یک معادله ی بوسینسک


عنوان لاتین

Solitary Wave Solutions of a Fractional Boussinesq Equation

2017
3509
word
15
رایگان
عنوان فارسی

یک مدل از تابش خورشیدی و گرمایش ژول در جریان مایع مغناطیسی هیدرودینامیکی (MHD) جریان کنونی نانو سیال تیکسوتروپیک


عنوان لاتین

A model of solar radiation and Joule heating in magnetohydrodynamic (MHD) convective flow of thixotropic nanofluid

2016
3456
word
23
رایگان
عنوان فارسی

برآورد اقل اکثر پارامتر کراندار توزیع گسسته


عنوان لاتین

Minimax estimation of a bounded parameter of a discrete distribution

2006
3353
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI