مقالات ترجمه شده

مقاله isi ریاضی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

دیدگاه DNR در مورد برنامه و آموزش ریاضی. قسمت دوم: با اشاره به دانش پایه معلم


عنوان لاتین

A DNR perspective on mathematics curriculum and instruction. Part II: with reference to teacher’s knowledge base

2008
2182
word
18
رایگان
عنوان فارسی

برآورد اکسترمال گراف ها نسبت به شاخص های توپولوژی مبتنی بر فاصله


عنوان لاتین

A Survey on Graphs Extremal with Respect to Distance–Based Topological Indices

2014
1998
word
58
رایگان
عنوان فارسی

نکاتی در زمینه شاخص های توپولوژیکی گراف و مکمل آن


عنوان لاتین

NOTES ON TOPOLOGICAL INDICES OF GRAPH AND ITS COMPLEMENT

2013
1997
word
13
رایگان
عنوان فارسی

بر اساس شاخص های مبتنی بر فاصله اچ - فنیلین نانوتوراس


عنوان لاتین

On the Distance Based Indices of H_phenylenic Nanotorus

2015
1996
word
15
رایگان
عنوان فارسی

شاخص های اول و دوم زاگرب در برخی از اعمال گراف ها


عنوان لاتین

The first and second Zagreb indices of some graph operations

2009
1987
word
17
رایگان
عنوان فارسی

بر اساس مجموعه فاصله خارج از مرکز گراف ها


عنوان لاتین

On the eccentric distance sum of graphs

2011
1986
word
22
رایگان
عنوان فارسی

برخی عدم نامعادلات مربوط به شاخص اتصال پیوند اتم عملیات نموداری


عنوان لاتین

Some inequalities for the atom-bond connectivity index of graph operations

2011
1985
word
14
رایگان
عنوان فارسی

تئوری فیلتر جبر BL


عنوان لاتین

Filter theory of BL algebras

2008
1838
word
12
رایگان
عنوان فارسی

به حداقل رساندن خطرات مربوط به افت سرمایه در سرمایه گذاری های طویل المدت


عنوان لاتین

On minimizing drawdown risks of lifetime investments

2015
1811
word
31
رایگان
عنوان فارسی

طراحی جدول زمانی برای شبکه های زنجیره تامین کانتینر های مستحکم با پنجره زمانی بندر


عنوان لاتین

Schedule design for sustainable container supply chain networks with port time windows

2014
1729
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI