مقالات ترجمه شده

مقاله isi صنایع غذایی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.)


عنوان لاتین

Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio

2014
4285
word
10
رایگان
عنوان فارسی

حفاظت بیولوژیکی غذاهای دریایی توسط باکتری های اسید لاکتیک – مرور


عنوان لاتین

Seafood biopreservation by lactic acid bacteria e A review

2013
4283
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تولید پروپینیک اسید از هیدرولیزات علوفه ذرت توسط Propionibacterium acidipropionici


عنوان لاتین

Propionic acid production from corn stover hydrolysate by Propionibacterium acidipropionici

2017
4281
word
11
رایگان
عنوان فارسی

درمورد تکامل فتوسنتز CAM


عنوان لاتین

On the Evolutionary Origin of CAM Photosynthesis

2017
4279
word
7
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر افزایش اوزون تروپوسفر بر فتوسنتز و سطوح متابولیک در سویا کشت شده در مزرعه


عنوان لاتین

Impacts of rising tropospheric ozone on photosynthesis andmetabolite levels on field grown soybean

2014
4277
word
10
رایگان
عنوان فارسی

رشد دانه های سویا در غلظتهای تروپوسفری اوزون در آینده سبب کاهش انتقال بخار آب از پوشش گیاهان و کاهش تخلیه و فرسایش آب موجود در خاک می گردد.


عنوان لاتین

Growth of soybean at future tropospheric ozone concentrations decreases canopy evapotranspiration and soil water depletion

2011
4275
word
11
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر استفاده از ریزجلبک ها به عنوان جایگزین وعده های غذایی ماهی در رژیم غذایی تیلاپیا (Oreochromis mossambicus).


عنوان لاتین

Effect of the use of the microalga Spirulina maxima as fish meal replacement in diets for tilapia, Oreochromis mossambicus (Peters), fry

1998
4004
word
9
رایگان
عنوان فارسی

بررسی کره ی کاکائو و سایر چربی های جایگزین در شکلات سازی بخش یک:داده های ترکیبی


عنوان لاتین

Review of cocoa butter and alternative fats for use in chocolate-Part A. Compositional data

1998
3634
word
15
رایگان
عنوان فارسی

تشخیص و تعیین کیفیت معادل های کره ی کاکائو در سیستم های مدلی شکلات تحلیل پروفیل های تری گلیسیریدی با استفاده از وضوح بالای GC


عنوان لاتین

Detection and quanti®cation of cocoa butter equivalents in chocolate model systems: analysis of triglyceride pro®les by high resolution GC

1999
3630
word
6
رایگان
عنوان فارسی

بررسی کره ی کاکائو و چربی های جایگزین برای استفاده در شکلات بخش B:رویکرد های تحلیلی برای تشخیص و تعیین


عنوان لاتین

Review of cocoa butter and alternative fats for use in chocolate-Part B. Analytical approaches for identification and determination

1998
3627
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI