مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی شیمی با ترجمه

عنوان فارسی

تصفیه آب با شوک الکترودیالیز: یون زدایی، فیلتراسیون، جداسازی و گندزدایی


عنوان لاتین

Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection

2015
2147
word
13
رایگان
عنوان فارسی

رفتار خودکار سلول های بنیادی مزانشیمی در طی تمایز آدیپوژنی و استئوژنی


عنوان لاتین

Mechanical behavior of human mesenchymal stem cells during adipogenic and osteogenic differentiation

2010
2129
word
17
رایگان
عنوان فارسی

افزایش حلالیت کورکومین توسط میکروانکپسولاسیون در جداسازی پروتئین آب پنیر توسط خشک کردن با اسپری


عنوان لاتین

On enhancing the solubility of curcumin by microencapsulation in whey protein isolate via spray drying

2016
2101
word
16
رایگان
عنوان فارسی

رونویسی فعال مانند افکتور در نوکلئاز (TALENs): یک ابزار بسیار کارآمد و همه کاره برای ژنوم در حال ویرایش


عنوان لاتین

Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALENs): A Highly Efficient and Versatile Tool for Genome Editing

2013
2034
word
17
رایگان
عنوان فارسی

موضوع: اندیس های توپولوژی درجه ای (مبنی بر درجه)


عنوان لاتین

Degree-Based Topological Indices

2013
1994
word
19
رایگان
عنوان فارسی

اثرات تابش امواج فراصوت بر خواص پوشش به دست آمده توسط آبکاری و الکترو آبکاری


عنوان لاتین

Effects of ultrasonic irradiation on the properties of coatings obtained by electroless plating and electro plating

2005
1976
word
12
رایگان
عنوان فارسی

مدل سازی ناهمگن از یک راکتور غشایی اتوترمال کوپلینگ هیدروژن زدایی اتیل بنزن به استایرن با هیدروژنه کردن نیتروبنزن به آنیلین: مدل پخش فیکی


عنوان لاتین

Heterogeneous modeling of an autothermal membrane reactor coupling dehydrogenation of ethylbenzene to styrene with hydrogenation of nitrobenzene to aniline: Fickian diffusion model

2014
1970
word
41
رایگان
عنوان فارسی

محیط منطقه بزرگ پایدار سلول های آلی خورشیدی انعطاف پذیر با استفاده از شبکه نقره ای ترکیبی با فاز بخار کاتد پلی پلیمریزه (3و4 اتیلن دئوکسیتیوفین)


عنوان لاتین

Ambient stable large-area flexible organic solar cells using silver grid hybrid with vapor phase polymerized poly (3,4-Ethylenedioxythiophene) cathode

2015
1834
word
11
رایگان
عنوان فارسی

نانوکامپوزیت نانو ذرات Fe3O4 / سیکلودکسترین پلیمر برای انتخاب حذف فلزات سنگین از فاضلاب های صنعتی


عنوان لاتین

Fe3O4/cyclodextrin polymer nanocomposites for selective heavy metals removal from industrial wastewater

2013
1802
word
24
رایگان
عنوان فارسی

منابع پلاسما فشار جوی: ابزارهای آتی برای دارو پلاسما


عنوان لاتین

Atmospheric-pressure plasma sources: Prospective tools for plasma medicine

2010
1795
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI