مقالات ترجمه شده

یک پلمیر حک شده سرب جدید به عنوان فاز جامد انتخابی برای استخراج و تشخیص مقدار خیلی کم یون های سرب توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله: سنتز، شناسایی و کاربرد تجزیه ای

عنوان فارسی

یک پلمیر حک شده سرب جدید به عنوان فاز جامد انتخابی برای استخراج و تشخیص مقدار خیلی کم یون های سرب توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی شعله: سنتز، شناسایی و کاربرد تجزیه ای


عنوان لاتین

A novel lead imprinted polymer as the selective solid phase for extraction and trace detection of lead ions by flame atomic absorption spectrophotometry: Synthesis, characterization and analytical application

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4926
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Arabian Journal of Chemistry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یک پلیمر حک شده یونی جدید به عنوان فاز جامد انتخابی همراه با طیف سنجی جذب اتمی شعله ( FAAS) برای پیش تغلیظ و تعیین سرب در نمونه های واقعی مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله اول، Pb (II) -IIP توسط کوپلیمرازیسیون 2-وینیل پیریدین به عنوان مونومر عاملی، اتیلن گلیکول دی متاکریلات به عنوان اتصال دهنده عرضی، 2،2-ایزوبیس ایزو بوتیرونیتریل به عنوان آغازگر سنتز شد که با Pb (II) به عنوان قالب یون، 2-آمینو پیریدین به عنوان لیگاند حک شد. سپس، Pb (II) حک شده به وسيله شستشوي پلیمر خشك شده و پودر شده با استفاده از HCl (2 مول بر ليتر) به طور كامل حذف شد. این پلیمر با طیف سنج تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) مشخص شد. اثر متغیرهای مختلف بر راندمان استخراج مانند نوع و حجم شوینده برای استخراج، pH محلول برای جذب سطحی، زمان های جذب و واجذب مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط بهینه: نوع شوینده،HCl (2 مول بر ليتر)؛ حجم شوینده، 5 میلی لیتر؛ pH محلول برای جذب، 5؛ زمان جذب، 90 دقیقه؛ زمان واجذب، 125 دقیقه و حجم نفوذ 750 میلی لیتر بدست آمد. فاکتور پیش تغلیظ روش حدود 150 بود. حد تشخیص 75/0 میکروگرم بر لیتر و یک محدوده خطی پویا ( DLR) از 150-3 میکروگرم بر لیتر بدست آمد. حداکثر ظرفیت نگهداری جذب یون های Pb (II) بر روی پلیمر حک شده 6/85 میلی گرم/گرم بود. ذرات پلیمری حک شده یونی تهیه شده یک گزینش پذیری افزایش یافته نسبت به یون های Pb (II) در محدوده ای از یون های فلزی رقیب با همان بار و شعاع یونی مشابه دارند. عملکرد روش حاضر برای استخراج و تعیین Pb (II) در نمونه های آب با غلظت میکروگرم در لیتر بررسی شد و نتایج رضایت بخش (7/2% RSD =) بدست آمد.

چکیده لاتین

A novel ion imprinted polymer as the selective solid phase combined with flame atomic absorption spectrometry (FAAS) was applied for preconcentration and determination of lead in real samples. In the first step, Pb(II)-IIP was synthesized by copolymerization of 2-vinyl pyridine as the functional monomer, ethylene glycol dimethacrylate as the cross-linker, 2,2-azobisisobutyronitrile as the initiator that imprinted with Pb(II) as the template ion, 2-amino pyridine as the ligand. Subsequently, the imprinted Pb(II) was completely removed by leaching the dried and powdered imprinted polymer with HCl (2 mol L1). This polymer was characterized by Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrometer. The effect of different variables on the extraction efficiency such as type and volume of eluent for extraction, solution’s pH for adsorption, sorption and desorption times was evaluated. Under the optimum conditions: type of eluent, HCl (2 mol L1); volume of eluent, 5 mL; solution’s pH for sorption, 5; sorption time, 90 min; desorption time, 125 min and breakthrough volume of 750 mL were obtained. Preconcentration factor of the method was about 150. The limit of detection was obtained 0.75 lg L1 and a dynamic linear range (DLR) of 3–150 lg L1 was found. The maximum sorption retention capacity of Pb(II) ions on the imprinted polymer was 85.6 mg g1. The prepared ion-imprinted polymer particles have an increased selectivity toward Pb(II) ions over a range of competing metal ions with the same charge and similar ionic radius. Performance of the present method was evaluated for extraction and determination of Pb(II) in water samples at microgram per liter concentration and satisfactory results were obtained (RSD = 2.7%). ª 2013 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/).

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI