دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

دانلود مقالات ISI با ترجمه فارسی

برترین مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی را با بهره‌گیری از تیم مجرب و حرفه‌ای خود در حوزه دانشجویی، که در حال حاضر بیش از 40 رشته دانشگاهی در همه ی گروه ها را پوشش می دهد جمع آوری کردیم و قصد داریم تا مطالبی منحصربه فرد برای کاربران عزیز خود فراهم بیاوریم

آخرین مقالات

عنوان فارسی

فوم پلی‌ یورتان انعطاف پذیر حاوی بازدارنده شعله ملامین


عنوان لاتین

Flexible Polyurethane Foam with the Flame-retardant Melamine

سال 2008
2191
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تعیین آب گریزی مشتقات 6-آمینو-4-فنیل تتراهیدرو کوئینولین به عنوان آنتاگونیست برای پذیرنده FSH با استفاده از ویژگی های الکترونی دقیق


عنوان لاتین

Characterization of hydrophobicities of 6-amino-4- phenyltetrahydroquinoline derivatives as antagonists for FSHreceptor using precise electronic features

سال 2014
2190
word
11
رایگان
عنوان فارسی

رنگ آمیزی ویژه، هیستوشیمی، ایمنوهیستوشیمی و فراساختمان: مطالعه سلولهای گرانولی ائوزینوفیلی ماست سلهای (MCs/EGC) روده ماهی Centropomus parallelus


عنوان لاتین

Special dyeing, histochemistry, immunohistochemistry and ultrastructure: A study of mast cells eosinophilic granules cells (MCs/ EGC) from centropomus parallelus intestine

سال 2016
2189
word
16
رایگان
عنوان فارسی

فعالیت RNA های حلقوی به عنوان ceRNAها در تنظیم و کنترل پیشرفت سرطان انسان


عنوان لاتین

Circular RNAs function as ceRNAs to regulate and control human cancer progression

سال 2018
2188
word
20
رایگان
عنوان فارسی

رابطه بین عملکرد حرکتی، شناخت، استقلال و کیفیت زندگی در بیماران مینولومینگوسل


عنوان لاتین

The relationship between motor function, cognition, independence and quality of life in myelomeningocele patients

سال 2017
2187
word
12
رایگان
عنوان فارسی

شيوع اختلال خود زشت انگاری در زنان سوئد: مطالعه مبتنی بر جمعيت


عنوان لاتین

Prevalence of body dysmorphic disorder among Swedish women: A population-based study

سال 2015
2186
word
15
رایگان
عنوان فارسی

موسیقی درمانی در اختلال اضطراب فراگیر


عنوان لاتین

Music therapy in generalized anxiety disorder

سال 2015
2185
word
12
رایگان
عنوان فارسی

مدیریت اضطراب ریاضی با استفاده از تغییر رفتار ، یوگای تقویت ذهن و JPMR در دانش آموزان نرمال پایه نهم


عنوان لاتین

Management of Mathematics Anxiety through Behaviour Modification, Super brain Yoga and JPMR in Ninth Standard Student

سال 2017
2184
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI