مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی نفت با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

روش های سونو شیمیایی برای بهبود بازیابی نفت


عنوان لاتین

Sonochemical approaches to enhanced oil recovery

2015
2673
word
14
رایگان
عنوان فارسی

خطرات انتقال نفت


عنوان لاتین

Risks of the oil transition

2006
2251
word
12
رایگان
عنوان فارسی

یک مدل جدید برای تعیین شعاع هرزروی گل حفاری در طول عملیات در یک شکاف شبکه شعاعی


عنوان لاتین

A New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network

2012
2089
word
13
رایگان
عنوان فارسی

به خطر انداختن غلات برای نفت خام: آیا کشف نفت رشد کشاورزی در غنا را آهسته کرده است؟


عنوان لاتین

Sacrificing Cereals for Crude: Has oil discovery slowed agriculture growth in Ghana?

2016
2039
word
15
رایگان
عنوان فارسی

مکانیزم های بازیابی در مخازن شکاف دار و بهره وری میدانی


عنوان لاتین

Recovery Mechanisms in Fractured Reservoirs and Field Performance

2000
1888
word
10
رایگان
عنوان فارسی

ریسک نقشه برداری از نشت نفت از کانتینرها برای ایجاد آلودگی اتفاقی و استفاده از آن در یک شهر ساحلی


عنوان لاتین

Marine oil spill risk mapping for accidental pollution and its application in a coastal city

2015
1844
word
14
رایگان
عنوان فارسی

CFD در پردازش مافوق صوت گاز


عنوان لاتین

CFD FOR SUPERSONIC GAS PROCESSING

2006
1245
word
12
رایگان
عنوان فارسی

پیشرفت های جدید در تئوری تشکیل هسته و تاثیرات آن بر جداسازی گاز طبیعی


عنوان لاتین

New developments in nucleation theory and their impact on natural gas separation

2007
1244
word
8
رایگان
عنوان فارسی

شبیه سازی CFD در جداسازی چرخشی فراصوتی گاز طبیعی با استفاده از یک بال یا زائده دلتایی


عنوان لاتین

CFD SIMULATION OF SUPERSONIC SWIRLING SEPARATION OF NATURAL GAS USING A DELTA WING

2012
1243
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI