مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی نفت با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

ترکیبی از تکنولوژی EOR : بازیابی آب کربناته و آب هوشمند (فعال) در تشکیل کربنات مرطوب نفت


عنوان لاتین

Hybrid EOR Technology: Carbonated Water and Smart Water Improved Recovery in Oil Wet Carbonate Formation

2016
4003
word
16
رایگان
عنوان فارسی

روش تهیه ی اقتصادی و آسان برای نانوهیبرید دوجزئی گرافن نانوپور (با تخلخل های نانومتری)/ سیلیکا و ارزیابی خواص امولسیون پایدارسازی شده ی آنها برای بازیافت بهبود یافته ی شیمیایی نفت (C-EOR)


عنوان لاتین

Facile and economical preparation method of nanoporous graphene/ silica nanohybrid and evaluation of its Pickering emulsion properties for Chemical Enhanced oil Recovery (C-EOR)

2017
4002
word
24
رایگان
عنوان فارسی

کاهش جذب ماده فعال سطحی برروی سنگ با ذرات نانو سیلیکا برای ازدیاد برداشت نفت


عنوان لاتین

Reducing Surfactant Adsorption on Rock by Silica Nanoparticles for Enhanced Oil Recovery

2017
3892
word
14
رایگان
عنوان فارسی

بهبود برداشت با استفاده از سناریوهای تزریق گاز و آب


عنوان لاتین

Recovery Improvement Using Water and Gas Injection Scenarios

2011
3463
word
14
رایگان
عنوان فارسی

اثر شوری آب تزریقی و آب مخزن بر تزریق WAG : یک مطالعه در یک مخزن ایرانی


عنوان لاتین

The Effect of the Salinity of Injected Water and Reservoir Water on WAG Injection: A Study in an Iranian Reservoir

2013
3462
word
9
رایگان
عنوان فارسی

استفاده از الگوريتم هاي تطبيقي بر مبناي منطق فازي در سيستم هاي تشخيص لرزش


عنوان لاتین

Using adaptive algorithms based of fuzzy logic in vibration diagnostic systems

2016
3138
word
6
رایگان
عنوان فارسی

یک مدل ترمودینامیکی برای بررسی رفتار تعادل مایع- مایع (LLE) در سیستم های نفت / آب شور / سورفاکتانت یونی/ الکل برای فرآیند های بهبود بازیافت نفت (EOR)


عنوان لاتین

A thermodynamic model for LLE behavior of oil/brine/ionic-surfactant/alcohol co-surfactant systems for EOR processes

2009
2910
word
23
رایگان
عنوان فارسی

روش های سونو شیمیایی برای بهبود بازیابی نفت


عنوان لاتین

Sonochemical approaches to enhanced oil recovery

2015
2673
word
14
رایگان
عنوان فارسی

خطرات انتقال نفت


عنوان لاتین

Risks of the oil transition

2006
2251
word
12
رایگان
عنوان فارسی

یک مدل جدید برای تعیین شعاع هرزروی گل حفاری در طول عملیات در یک شکاف شبکه شعاعی


عنوان لاتین

A New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network

2012
2089
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI