مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

گرایش های جدید بازاریابی الکترونیک هوشمند بر مبنای داده کاوی برای فروشگاههای الکترونیک


عنوان لاتین

New trends of Intelligent E-Marketing based on Web Mining for eshops

2015
4326
word
17
رایگان
عنوان فارسی

بهینه سازی تصمیم گیری گروه بندی موجودی ABC


عنوان لاتین

Optimizing ABC inventory grouping decisions

2014
4292
word
22
رایگان
عنوان فارسی

نقش رهبری در اجرای تولید ناب


عنوان لاتین

The role of leadership in implementing lean manufacturing

2017
4278
word
13
رایگان
عنوان فارسی

برنامه نویسی خطی عدد صحیح مختلط برای مسائل تسطیح منابع


عنوان لاتین

Mixed-integer linear programming for resource leveling problems

2012
4274
word
22
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی ابزارهای مالی : بازنگری نظری با استفاده از برنامه های کاربردی در بلومبرگ


عنوان لاتین

Valuation of Financial Instruments: Theoretical Overview with Applications in Bloomberg

2010
4249
word
25
رایگان
عنوان فارسی

ساختار سیستم مدیریتی توسعه آموزش عالی


عنوان لاتین

The Structure of the Managerial System of Higher Education’s Development

2016
4247
word
10
رایگان
عنوان فارسی

ویژگیهای خاص ورشکستگی شرکتهای مجارستان در صنایع غذایی


عنوان لاتین

The speciality of bankruptcy of Hungarian companies in food industry

2015
4241
word
10
رایگان
عنوان فارسی

افت و خیزهای تحقیقات حسابداری بین المللی


عنوان لاتین

The rise and coming fall of international accounting research

2011
4239
word
33
رایگان
عنوان فارسی

یکپارچه سازی ERM و استراتژی : پیامدهایی برای حاکمیت شرکتی


عنوان لاتین

The Integration of ERM and Strategy: Implications for Corporate Governance

2016
4237
word
27
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر اهرم مالی بر رشد شرکت : شواهد تجربی از شرکتهای ثبتی رومانی


عنوان لاتین

THE IMPACT OF LEVERAGE ON FIRM GROWTH. EMPIRICAL EVIDENCE FROM ROMANIAN LISTED FIRMS

2016
4235
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI