مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی معدن با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

مدل سازی عددی فرونشست زمین ناشی از تولید نفت


عنوان لاتین

Numerical Modeling of Land Subsidence Resulting from Oil Production

2016
2590
word
22
رایگان
عنوان فارسی

مدل مولکول AG / SAG آسیاب


عنوان لاتین

Multi-component AG/SAG mill model

2013
2589
word
21
رایگان
عنوان فارسی

پیشرفت های جدید در تقویت شیب های بلند در چین: مطالعات موردی


عنوان لاتین

Recent advances in high slope reinforcement in China: Case studies

2016
2406
word
12
رایگان
عنوان فارسی

نظارت و هشدار اولیه ریزش های شیبی شکننده در توده سنگ سخت: به عنان مثال در معدن روباز


عنوان لاتین

On the monitoring and early-warning of brittle slope failures in hard rock masses: Examples from an open-pit mine

2017
2284
word
24
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی عملکرد تصمیم برون سپاری با استفاده از روش BSC و AHP فازی: مطالعه موردی یک سازمان استخراج زغال سنگ هندی


عنوان لاتین

Performance evaluation of outsourcing decision using a BSC and Fuzzy AHP approach: A case of the Indian coal mining organization

2017
2239
word
25
رایگان
عنوان فارسی

تحلیل پایداری دیواره چاه‌ ها در طول حفاری جهت‌دار افقی


عنوان لاتین

Stability analysis of a borehole wall during horizontal directional drilling

2007
1607
word
19
رایگان
عنوان فارسی

تغییر شکل و یکپارچه سازی (ادغام) در محدوده ستونهای سنگی پوشش دار


عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

2011
1604
word
24
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه بر روی استحکام برشی مخلوط خاک سنگ با استفاده از آزمون برشی مستقیم در مقیاس بزرگ


عنوان لاتین

Study on the shear strength of soil–rock mixture by large scale direct shear test

2011
1385
word
24
رایگان
عنوان فارسی

رتبه بندی قابلیت اره کردن سنگ زینتی با استفاده از تکنیک های تصمیم فازی دلفی و چند معیاره


عنوان لاتین

Ranking the sawability of ornamental stone using Fuzzy Delphi and multi-criteria decision-making techniques

2013
1258
word
16
رایگان
عنوان فارسی

کاربرد و توسعه ی سیستم مدیریت ایمنی مدرن در معدن فلزی و غیر فلزی


عنوان لاتین

Application and Development of Modern Safety Management System in Metallic and Non-metallic Mine

2011
1118
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI