مقالات ترجمه شده

مقاله isi روانشناسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

سن گرایی خود گزارش شده در سراسر طول زندگی: نقش آگاهی سالخوردگی


عنوان لاتین

Self-Reported Ageism Across the Lifespan: Role of Aging Knowledge

2016
2611
word
13
رایگان
عنوان فارسی

ابعاد و سوابق راهبردهای کار عاطفی


عنوان لاتین

The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies

2005
2587
word
26
رایگان
عنوان فارسی

ارتباط میان درگیری خانواده و سلامت روحی در میان بزرگسالان میانسال در ژاپن


عنوان لاتین

The association between involvement in family caregiving and mental health among middle-aged adults in Japan

2014
2586
word
25
رایگان
عنوان فارسی

کاهش فعالیت هیپوکامپ و آمیگدال پیش بینی کننده تحریف حافظه ناشی از تروما (آسیب) در PTSD مرتبط با جنگ


عنوان لاتین

Reduced hippocampal and amygdala activity predicts memory distortions for trauma reminders in combat-related PTSD

2011
2585
word
16
رایگان
عنوان فارسی

موانع و نتایج حرفه ای درمیان دانشجویان دانشگاهی: بررسی و تحلیل اثرات میانجی و تعدیلی


عنوان لاتین

Perceived career barriers and vocational outcomes among university undergraduates: Exploring mediation and moderation effects

2016
2584
word
12
رایگان
عنوان فارسی

چاقی و آغاز افسردگی در میان میانسال وسالمندان ایالات متحده


عنوان لاتین

Obesity and onset of depression among U.S.middle-aged and older adults

2015
2583
word
13
رایگان
عنوان فارسی

آینه، آینه، بر روی دیوار، کدامیک از همه مردانه تر است؟ سه گانه تاریک ، مردانگی و انتخاب جفت توسط زنان


عنوان لاتین

Mirror, mirror, on the wall, who is the most masculine of them all? The Dark Triad, masculinity, and women’s mate choice

2015
2582
word
10
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه طولی ارتباط بین بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری و دستاوردهای تحصیلی در سن 11 سالگی


عنوان لاتین

A longitudinal study of the association between inattention, hyperactivity and impulsivity and children's academic attainment at age 11

2017
2581
word
12
رایگان
عنوان فارسی

احساس گناه میان فردی و دارک تریاد


عنوان لاتین

Interpersonal Guilt and the Dark Triad

2015
2580
word
18
رایگان
عنوان فارسی

درباره‌‌ی احساسات! حالت چهره‌‌ی کودک در بروز احساسات


عنوان لاتین

About Face! Infant Facial Expression of Emotion

2014
2579
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI