مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی مهندسی مکانیک با ترجمه

عنوان فارسی

تصفیه آب با شوک الکترودیالیز: یون زدایی، فیلتراسیون، جداسازی و گندزدایی


عنوان لاتین

Water purification by shock electrodialysis: Deionization, filtration, separation, and disinfection

2015
2147
word
13
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی خواص مکانیکی و ساختار کامپوزیت تقویت شده آلیاژ الومینیوم 1100 با نانوذرات ZrO2 از طریق اتصال نورد تجمعی


عنوان لاتین

Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding

2016
2136
word
9
رایگان
عنوان فارسی

توسعه ماژول صرفه جویی در انرژی از طریق ترکیب سلول های خورشیدی و سیستم های خنک کننده ترموالکتریک برای برنامه های ساختمان سبز


عنوان لاتین

Development of an energy-saving module via combination of solar cells and thermoelectric coolers for green building applications

2011
2097
word
13
رایگان
عنوان فارسی

یک مدل پویای سیستم برای برنامه ریزی پویای ظرفیت ‌بازتولید زنجیره‌های تامین حلقه بسته


عنوان لاتین

A system dynamics model for dynamic capacity planning of remanufacturing in closed-loop supply chains

2007
2096
word
33
رایگان
عنوان فارسی

مروری بر خواص کششی کامپوزیت های پلیمری الیاف طبیعی تقویت شده


عنوان لاتین

A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites

2011
2095
word
34
رایگان
عنوان فارسی

تقویت برشی پانل های دیوار از طریق پوشاندن با ملات مسلح شده ی سیمان با گریدهای GFRP


عنوان لاتین

Shear strengthening of wall panels through jacketing with cement mortar reinforced by GFRP grids

2014
2092
word
24
رایگان
عنوان فارسی

بررسی مسائل مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست (SHE) سیستم انرژی خورشیدی


عنوان لاتین

A review of Safety, Health and Environmental (SHE) issues of solar energy system

2015
2081
word
29
رایگان
عنوان فارسی

گسترش لایه حرارتی - هیدرودینامیک و مشخصه‌های انتقال توده استوانه دوار در جریان محدود


عنوان لاتین

Hydrodynamic-thermal boundary layer development and mass transfer characteristics of a circular cylinder in confined flow

2010
2078
word
28
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر تابش فراصوت بر روی ریزساختار Cu/Al2O3، CeO2 نانوکامپوزیت فیلم های نازک در طول electrocodeposition


عنوان لاتین

Influence of ultrasonic irradiation on the microstructure of Cu/Al2O3, CeO2 nanocomposite thin films during electrocodeposition

2007
1977
word
8
رایگان
عنوان فارسی

سیستم ویژه مبتنی بر قوانین فازی برای تشخیص بیماری تیروئید


عنوان لاتین

Fuzzy Rule-based Expert System for Diagnosis of Thyroid Disease

2015
1972
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI