مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی آب با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

خصوصیات روانکاری خاک تحت بارگذاری سیکل با دامنه کرنش ثابت با استفاده از تحقیقات تجربی و عددی


عنوان لاتین

Liquefaction characteristics of gravelly soil under cyclic loading with constant strain amplitude by experimental and numerical investigations

2017
3603
word
15
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی ردپای آب (WFA) برای نظارت بهتر آب و توسعه پایدار


عنوان لاتین

Water Footprint Assessment (WFA) for better water governance and sustainable development

2013
3410
word
6
رایگان
عنوان فارسی

حسابرسی آب به منظور ارزیابی مصرف و بهره‌ وری آب


عنوان لاتین

Water Accounting to Assess Use and Productivity of Water

1999
3409
word
22
رایگان
عنوان فارسی

مدل سازی قابلیت دسترسی به آب آبی و سبز در افریقا


عنوان لاتین

Modeling blue and green water availability in Africa

2008
3405
word
17
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی های اساسی از منابع آب طبیعی تحت چارچوب DPSIRE


عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

2016
2131
word
12
رایگان
عنوان فارسی

بررسی عددی ویژگیهای برآمدگی گرد یک توربین پمپی مبتنی بر مدل حفره سازی بهبود یافته


عنوان لاتین

Numerical investigation of the hump characteristic of a pump–turbine based on an improved cavitation model

2012
1455
word
15
رایگان
عنوان فارسی

مدل سازی نیاز به انرژی بیوراکتورهای غشایی بی هوازی و هوازی برای تصفیه فاضلاب


عنوان لاتین

Modelling the energy demands of aerobic and anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment

2011
1371
word
16
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی جامع تاثیرات آب و هوایی و سازگاری آب و هوایی در بخش انرژی


عنوان لاتین

Integrated assessment of climate impacts and adaptation in the

2014
1370
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI