مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی منابع طبیعی با ترجمه

عنوان فارسی

حسابداری هزینه کل حوادث ساحلی در ایالات متحده: کاربردها برای برنامه ریزی و آمادگی


عنوان لاتین

Full-cost accounting of coastal disasters in the United States: Implications for planning and preparedness

2007
1676
word
20
رایگان
عنوان فارسی

شناخته شده ها، ناشناخته های معلوم و مجهولات ترسیب کربن آلی خاک


عنوان لاتین

The knowns, known unknowns and unknowns of sequestration of soil organic carbon

2013
1623
word
28
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه گیاهان آبزی دارویی HAZARIBAG منطقه جارکند، هند


عنوان لاتین

STUDY OF AQUATIC MEDICINAL PLANTS OF HAZARIBAG DISTRICT OF JHARKHAND, INDIA

2012
1220
word
8
رایگان
عنوان فارسی

تمایل مصرف کننده به پرداخت هزینه حفاظت از انرژی: مقایسه بین روش ارجح آشکار و بیان شده


عنوان لاتین

Consumer willingness to pay for energy conservation: a comparison between revealed and stated preference method

2013
1105
word
11
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر اجرای آمیزه بازاریابی سبز بر شرکت های صنایع شیمیایی در سه کشور عربی واقع در آسیای غربی با ارائه تصویر ذهنی از مصرف کننده


عنوان لاتین

The influence of applying green marketing mix by chemical industries companies in three Arab States in West Asia on consumer's mental image

2011
1039
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI