مقالات ترجمه شده

مقاله isi کشاورزی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تاثیر حکومت محلی بر شرکتهای خدمات مشاوره کشاورزی در تاجیکستان


عنوان لاتین

The influence of local governance on agricultural advisory services in Tajikistan

2010
4340
word
6
رایگان
عنوان فارسی

کاهش اثرات زیست محیطی پسماند تخلیه شده توسط مزارع پرورش ماهی از طریق خوراک و تغذیه


عنوان لاتین

Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding

2011
4339
word
11
رایگان
عنوان فارسی

منابع اطلاعاتی و محدودیت ها در برنامه خدمات مشاوره کشاورزی ملی، از ارائه دهندگان خدمات در اوگاندا


عنوان لاتین

Information sources and constraints under national agricultural advisory services programme, of service providers in Uganda

2004
4338
word
13
رایگان
عنوان فارسی

روشهایی برای تسهیل خدمات مشاوره کشاورزی


عنوان لاتین

APPROACHES FOR PREPARING AGRICULTURAL ADVISORY SERVICES FEASIBILITY STUDY

2008
4337
word
6
رایگان
عنوان فارسی

اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.)


عنوان لاتین

Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio

2014
4285
word
10
رایگان
عنوان فارسی

حفاظت بیولوژیکی غذاهای دریایی توسط باکتری های اسید لاکتیک – مرور


عنوان لاتین

Seafood biopreservation by lactic acid bacteria e A review

2013
4283
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تولید پروپینیک اسید از هیدرولیزات علوفه ذرت توسط Propionibacterium acidipropionici


عنوان لاتین

Propionic acid production from corn stover hydrolysate by Propionibacterium acidipropionici

2017
4281
word
11
رایگان
عنوان فارسی

درمورد تکامل فتوسنتز CAM


عنوان لاتین

On the Evolutionary Origin of CAM Photosynthesis

2017
4279
word
7
رایگان
عنوان فارسی

تاثیر افزایش اوزون تروپوسفر بر فتوسنتز و سطوح متابولیک در سویا کشت شده در مزرعه


عنوان لاتین

Impacts of rising tropospheric ozone on photosynthesis andmetabolite levels on field grown soybean

2014
4277
word
10
رایگان
عنوان فارسی

رشد دانه های سویا در غلظتهای تروپوسفری اوزون در آینده سبب کاهش انتقال بخار آب از پوشش گیاهان و کاهش تخلیه و فرسایش آب موجود در خاک می گردد.


عنوان لاتین

Growth of soybean at future tropospheric ozone concentrations decreases canopy evapotranspiration and soil water depletion

2011
4275
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI