مقالات ترجمه شده

مقاله isi کشاورزی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

تکثیر پایه (ساقه زیر زمینی) درختان میوه در مناطق معتدل


عنوان لاتین

Temperate fruit tree rootstock propagation

1995
2485
word
21
رایگان
عنوان فارسی

آفت کش های نانو یک دستاورد جدید برای کنترل آفات


عنوان لاتین

Nano-pesticides - A recent approach for pest control

2012
2483
word
7
رایگان
عنوان فارسی

افت سفره های آب در آبخوان های شیب دار/بدون شیب تحت پروفایل های مختلف سطح ایستایی اولیه ی آب


عنوان لاتین

Falling water tables in a sloping/nonsloping aquifer under various initial water table profiles

2006
2479
word
17
رایگان
عنوان فارسی

اصلاح پایه در محصول میوه های درختی


عنوان لاتین

Breeding rootstocks for tree fruit crops

1995
2477
word
17
رایگان
عنوان فارسی

اثرات تغییر اقلیم و سازگاری در سطح مزرعه: انالیز اقتصادی سیستم ترکیبی زراعت دامداری


عنوان لاتین

Climate change impacts and farm-level adaptation: Economic analysis of a mixed cropping–livestock system

2017
2219
word
21
رایگان
عنوان فارسی

ارزیابی های اساسی از منابع آب طبیعی تحت چارچوب DPSIRE


عنوان لاتین

Sustainability assessment of regional water resources under the DPSIR framework

2016
2131
word
12
رایگان
عنوان فارسی

واکسن گیاهی تراریخته: پیشرفت های مهم در زمینه درمان دارویی سیستم ایمنی


عنوان لاتین

Transgenic Plant Vaccine: A Breakthrough in Immunopharmacothera-peutics

2012
2114
word
17
رایگان
عنوان فارسی

کانال های کوتاه: یک استراتژی نام تجاری برای پیانا دل سله


عنوان لاتین

Short channels: a brand strategy for the Piana del Sele

2016
2093
word
9
رایگان
عنوان فارسی

اصلاح کلروسیس و تقویت زیستی کشاورزی در نخودهای مرزعه ای از طریق محلولپاشی کودهای آهن تحت کمبود Fe


عنوان لاتین

Chlorosis correction and agronomic biofortification in field peas through foliar application of iron fertilizers under Fe deficiency

2016
2017
word
9
رایگان
عنوان فارسی

پیشرفت های اخیر در نقش کمپلکس طویل کننده در فیزیولوژی گیاهی و اصلاح tRNA: یک مرور


عنوان لاتین

Recent Advances in the Role of the Elongator Complex in Plant Physiology and tRNA Modification: A Review

2014
2016
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI