مقالات ترجمه شده

تأثیر اسید جیبرلیک بر رشد هویج و شدت بیماری زنگ زدگی برگی آلترناریایی

عنوان فارسی

تأثیر اسید جیبرلیک بر رشد هویج و شدت بیماری زنگ زدگی برگی آلترناریایی


عنوان لاتین

Influence of Gibberellic Acid on Carrot Growth and Severity of Alternaria Leaf Blight

مشخصات کلی

سال انتشار 2000
کد مقاله 4957
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله The American Phytopathological Society
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

استفاده از اسید جیبرلیک (GA) برای قسمتهای هوایی هویج، به طور مداوم، درصد سطح برگ تحت تاثیر Alternaria dauci را در مقایسه با گیاهان غیرتیمارشده، کاهش داده است. میزان کاهش زنگ برگ با دو کاربرد GA ، مشابه آنچه بود که از چهار ایپرودیون قارچ کش، به دست آمد. با بررسی میزان (GA در 2.5 تا 250 میلی گرم در لیتر)، وزن خشک سبز عمدتا توسط GA افزایش یافت. اگرچه وزن ریشه به میزان قابل توجهی با میزان 250 میلی گرم در لیتر کاهش می یابد، استفاده یک مقدار پایینتر (40 میلی گرم در لیتر یا کمتر) باعث کاهش شدت زنگ برگ بدون تاثیر بر کیفیت ریشه شده است. کاربردهای GA معمولا باعث ایجاد گیاهان با برگ های درازتر، دمبرگهای گسترده تر و عادت رشد سریع تر شده است. در یک آزمایش، طول برگ و قطر دمبرگ با افزایش میزان (20، 30 و 40 میلی گرم در لیتر) به صورت خطی افزایش یافت. هنگامی که دو بار در 30 میلی گرم در لیتر مصرف شد، GA بر ضخامت کوتیکول، اپیدرم و یا برگ تاثیری نداشت. به طور کلی، زمان بندی اولیه دو کاربرد 20 تا 40 میلی گرم در لیتر (4، 6 و 8 هفته بعد از ظهور گیاه) اثرات GA را تحت تأثیر قرار نداد. با این حال، در یک آزمایش، میزان بالای جداسازی هسته از کورتکس ریشه در زمانی که 40 میلی گرم در لیتر، در ابتدا در 4 هفته اعمال شد، وجود داشت. GA در 30 میلی گرم در لیتر تا حد کمی، اما به طور معنی دار کاهش رنگ ریشه داخلی را در یکی از دو آزمایش به دنبال داشت.

چکیده لاتین

Santos, P., Nunez, J. J., and Davis, R. M. 2000. Influence of gibberellic acid on carrot growth and severity of Alternaria leaf blight. Plant Dis. 84:555-558. Applications of gibberellic acid (GA) to carrot foliage consistently reduced the percentage of leaf area affected by Alternaria dauci compared with nontreated plants. The degree of leaf blight reduction with two applications of GA was similar to that achieved with four applications of the fungicide iprodione. At the rates examined (GA at 2.5 to 250 mg/liter), foliage dry weights were generally increased by GA. Although root weight was significantly reduced by rates of 250 mg/liter, applications of lower rates (40 mg/liter or less) reduced leaf blight severity without affecting root quality. Applications of GA usually resulted in plants with longer leaves, wider petioles, and a more upright growth habit. In one trial, leaf length and petiole diameter increased linearly with increasing rates (20, 30, and 40 mg/liter). When applied twice at 30 mg/liter, GA did not affect cuticle, epidermal, or leaf thickness. In general, the initial timing of two applications of 20 to 40 mg/liter (4, 6, or 8 weeks after plant emergence) did not influence the effects of GA. However, in one trial, there was a greater incidence of core separation from the root cortex when 40 mg/liter was applied initially at 4 weeks. GA at 30 mg/liter slightly but significantly decreased inner root color in one of two trials.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI