مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی زیست شناسی با ترجمه

عنوان فارسی

رفتار خودکار سلول های بنیادی مزانشیمی در طی تمایز آدیپوژنی و استئوژنی


عنوان لاتین

Mechanical behavior of human mesenchymal stem cells during adipogenic and osteogenic differentiation

2010
2129
word
17
رایگان
عنوان فارسی

شکافت کد بیوالکتریک کاوشی در کنترل داخلی یونی تشکیل الگو


عنوان لاتین

Cracking the bioelectric code Probing endogenous ionic controls of pattern formation

2013
2115
word
10
رایگان
عنوان فارسی

واکسن گیاهی تراریخته: پیشرفت های مهم در زمینه درمان دارویی سیستم ایمنی


عنوان لاتین

Transgenic Plant Vaccine: A Breakthrough in Immunopharmacothera-peutics

2012
2114
word
17
رایگان
عنوان فارسی

استفاده از وکتورهای ویروس DNA جهت تولید واکسن در گیاهان: ویروس های گیاهی در کانون توجه


عنوان لاتین

DNA Virus Vectors for Vaccine Production in Plants: Spotlight on Geminiviruses

2014
2113
word
9
رایگان
عنوان فارسی

ادغام استفاده از زمین، پوشش زمین، حمل و نقل، و مدلهای تاثیر زیست محیطی: گسترش سناریوی تحلیل با ماژول های مختلف


عنوان لاتین

Integration of land use, land cover, transportation, and environmental impact models: Expanding scenario analysis with multiple modules

2016
2067
word
26
رایگان
عنوان فارسی

کشت موارد غير قابل کشت


عنوان لاتین

Cultivating the uncultured

2002
2063
word
12
رایگان
عنوان فارسی

استراتژی هايی برای کشت باکتری های غير قابل کشت


عنوان لاتین

Strategies for culture of ‘unculturable’ bacteria

2010
2062
word
9
رایگان
عنوان فارسی

چشم انداز ایمنی مواد غذایی و بهداشت عمومی


عنوان لاتین

Viable but Nonculturable Bacteria: Food Safety and Public Health Perspective

2013
2061
word
8
رایگان
عنوان فارسی

رونویسی فعال مانند افکتور در نوکلئاز (TALENs): یک ابزار بسیار کارآمد و همه کاره برای ژنوم در حال ویرایش


عنوان لاتین

Transcription Activator-Like Effector Nucleases (TALENs): A Highly Efficient and Versatile Tool for Genome Editing

2013
2034
word
17
رایگان
عنوان فارسی

تولید ROS در پراکسیزوم و نقش آن در سلول


عنوان لاتین

ROS Generation in Peroxisomes and its Role in Cell Signaling

2016
2019
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI