مقالات ترجمه شده

مقاله isi زیست شناسی با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

فلوریزین رها شده توسط بقایای ریشه سیب با بیماری کشت مجدد سیب مرتبط است


عنوان لاتین

Phlorizin released by apple root debris is related to apple replant disease

2016
2661
word
8
رایگان
عنوان فارسی

مروسیانین 540 به عنوان یک نشانگر نوری برای نشان دادن تاثیر کشت غربال شده های Phytophthoracactorum در سلول های غشایی سیب


عنوان لاتین

Merocyanine 540 as an optical probe to monitor the effects of culture filtrates of Phytophthora cactorum on apple cell membranes

1992
2659
word
6
رایگان
عنوان فارسی

اثر متقابل فیتوتوکسین های نیمه خالص از Phytophthora cactorum بر غشای پلاسمایی سلول سیب


عنوان لاتین

Interaction of Partially Purified Phytotoxins from Phytophthora cactorum on Apple Cell Plasma Membrane

1994
2658
word
8
رایگان
عنوان فارسی

تغییر در الگوی پروتئین برگ ها در برخی ارقام پسته تحت شرایط شوری


عنوان لاتین

A Change in Leaves Protein Pattern of Some Pistachio Cultivars under Salinity Condition

2011
2652
word
10
رایگان
عنوان فارسی

تعامل قارچ ها با بتن: اهمیت چشمگیر بتن خود درمان کننده بر پایه زیستی


عنوان لاتین

Interactions of fungi with concrete: Significant importance for bio-based self-healing concrete

2018
2621
word
16
رایگان
عنوان فارسی

ریزجلبک ها بعنوان راکتورهای زیستی برای تولید بایوپلاستیک


عنوان لاتین

Microalgae as bioreactors for bioplastic production

2011
2615
word
8
رایگان
عنوان فارسی

الکترودهای انعطاف پذیر ابرخازن بر پایه کاغذهای سلولزی شبه فلزات حقیقی


عنوان لاتین

Flexible supercapacitor electrodes based on real metal-like cellulose papers

2017
2604
word
19
رایگان
عنوان فارسی

سازه های نانوفیبری پلیمری بسیار همسان: ساخت و کاربرد در مهندسی بافت


عنوان لاتین

Highly Aligned Polymer Nanofiber Structures: Fabrication and Applications in Tissue Engineering

2011
2603
word
29
رایگان
عنوان فارسی

پلی ساکاریدهای سیانوباکتری ها


عنوان لاتین

Polysaccharides from Cyanobacteriat

1990
2596
word
21
رایگان
عنوان فارسی

تصویربرداری با وضوح بالا، با توان بالا توسط یک میکروسکوپ الکترونی روبشی چندپرتویی


عنوان لاتین

High-resolution, high-throughput imaging with a multibeam scanning electron microscope

2015
2594
word
9
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI