مقالات ترجمه شده

مقالات انگلیسی مهندسی مواد با ترجمه

عنوان فارسی

مروری بر خواص کششی کامپوزیت های پلیمری الیاف طبیعی تقویت شده


عنوان لاتین

A review on the tensile properties of natural fiber reinforced polymer composites

2011
2095
word
34
رایگان
عنوان فارسی

تغییر شکل ریزساختاری و استحکام اندک اصطکاک حرکت قالب برنز آلومنیوم جوش خورده


عنوان لاتین

Microstructure evolution and microhardness of friction stir weldedcast aluminum bronze

2014
2035
word
12
رایگان
عنوان فارسی

تغییر شکل و یکپارچه سازی (ادغام) در محدوده ستونهای سنگی پوشش دار


عنوان لاتین

Deformation and consolidation around encased stone columns

2011
1604
word
24
رایگان
عنوان فارسی

خالص سازی هیدروژن برای استفاده از سیستم جذب سطحی تناوب فشار متراکم برای سلول سوختی


عنوان لاتین

Hydrogen purification using compact pressure swing adsorption system for fuel cell

2009
1515
word
8
رایگان
عنوان فارسی

جذب فلزات سنگین از محلول ها ی آبی توسط پوست پرتقال اصلاح شده


عنوان لاتین

Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel

2011
1504
word
11
رایگان
عنوان فارسی

الکترواکسیداسیون اتیلن گلیکول بر روی آلیاژ آمورف نانو متخلخل تیتانیوم مس


عنوان لاتین

Electro-oxidation of ethylene glycol on nanoporous Ti–Cu amorphous alloy

2011
1496
word
14
رایگان
عنوان فارسی

اکسیداسیون الکترو کاتالیک اتیلن گلیکول در نانوکاتالیست های دو فلزی پالادیوم (PdSn و PdNi) بر روی نانولوله های کربن چند دیواره عامل دار شده با سولفونات


عنوان لاتین

Electrocatalytic oxidation of ethylene glycol at palladium-bimetallic nanocatalysts (PdSn and PdNi) supported on sulfonate-functionalised multi-walled carbon nanotubes

2013
1495
word
12
رایگان
عنوان فارسی

مطالعه ساختاری و تریبولوژیکی پوشش های HVOF Cr3C2- CoNiCrAlY ایجاد شده به روش اسپری و عملیات حراراتی شده، با پوشش متصل کننده CoNiCrAlY


عنوان لاتین

Microstructural and tribological studies of as-sprayed and heat-treated HVOF Cr3C2–CoNiCrAlY coatings with a CoNiCrAlY bond coat

2014
1420
word
10
رایگان
عنوان فارسی

روش اندازه گیری نویز الکتروشیمیایی در بررسی خوردگی


عنوان لاتین

Electrochemical Noise Measurement Technique in Corrosion Research

2012
1342
word
28
رایگان
عنوان فارسی

نانوکامپوزیت های پلی آنیلین مونتموریلونیت: آماده سازی، توصیف خصوصیات و بررسی خواص مکانیکی


عنوان لاتین

Montmorillonite polyaniline nanocomposites: Preparation, characterization and investigation of mechanical properties

2009
1259
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI