مقالات ترجمه شده

مقاله isi معارف با ترجمه فارسی

عنوان فارسی

هنر اسلامی و پیام معنوی


عنوان لاتین

Islamic Art and Its Spiritual Message

2011
1224
word
15
رایگان
عنوان فارسی

گسترش منابع انسانی، انگیزه و اسلام


عنوان لاتین

Human resource development, motivation and Islam

2012
1121
word
13
رایگان
عنوان فارسی

جنبه های اسلام در مورد مدیریت منازعه در درون پروژه و محیط مدیریتی


عنوان لاتین

Islamic perspectives on conflict management within project managed environments

2011
1106
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI