مقالات ترجمه شده

تاثیر استفاده از ریزجلبک ها به عنوان جایگزین وعده های غذایی ماهی در رژیم غذایی تیلاپیا (Oreochromis mossambicus).

عنوان فارسی

تاثیر استفاده از ریزجلبک ها به عنوان جایگزین وعده های غذایی ماهی در رژیم غذایی تیلاپیا (Oreochromis mossambicus).


عنوان لاتین

Effect of the use of the microalga Spirulina maxima as fish meal replacement in diets for tilapia, Oreochromis mossambicus (Peters), fry

مشخصات کلی

سال انتشار 1998
کد مقاله 4004
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله black well science
نشریه Aquaculture Research
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در مطالعه حاضر، استفاده از ریزجلبک Spindina maxima به عنوان منبع پروتئین در رژیم غذایی ماهی تیلاپیا (Oreochromts mossambicus) مورد استفاده قرار گرفت. پروتئین حیوانی با نسبت 20، 40، 60، 80 و 100 درصد توسط پروتئین جلبک جایگزین شد و تاثیر جایگزینی با رژیم غذایی شاهد که در آن ماهی تنها منبع پروتئین بود مقایسه شد. برای بررسی کارایی عناصر معدنی در رژیم غذایی مبتنی بر پروتئین گیاهی، رژیم غذایی حاوی 100 درصد پروتئین اسپیرولینا به همراه فسفر استفاده شد. شش تیمار در سه تکرار در یک سیستم بسته تکرار شد و در آن ماهی ها بصورت دستی 6 درصد وزن خود مورد تغذیه قرار گرفتند. پس از یک دوره تغذیه 6 هفتگی، میزان رشد و مصرف پروتئین ماهی در رژیم غذایی 20 درصد و 40 درصد اسپیرال بود. مشاهده شد که با رژیم غذایی شاهد تفاوت معنی داری نداشت (P> 0.05). همچنین، افزایش محتوای پروتئین جلب موجب کاهش قابل توجه رشد و عملکرد تغذیه شده بود. اضافه کردن فسفر به رژیم غذایی 100 درصد اسپیرولینا در مقایسه با رژیم غذایی مشابه فاقد فسفر، باعث بهبود عملکرد شده بود. هیچکدام از تیمارها تاثیر نامطلوب روی ترکیبات لاشه نداشت. مشاهده شد که اسپیرولینا می تواند تا 40 درصد جایگزین پروتئین ماهی در رژیم غذایی تیلاپیا شود.

چکیده لاتین

The present study addresses the use of the microalga Spirulina maxima as a protein source in diets for tilapia, Oreochromis mossambicus (Peters), fry. Animal protein was replaced with algae protein at ratios of 20%, 40%, 60%, 80% and 100%, and the substitution effect was compared with a control diet in which fish meal was the sole protein. An additional 100% spirulina protein diet was supplemented with phosphorous to test for possible mineral defi ciency in the plant-protein-based diet. The six treatments were tested in triplicate in a closed- recirculating system where the fish were fed by hand at 6% of their body weight. After a 9-week feeding period, the growth rate and protein utilization of fish fed the diet with 20% and 40% Spirulina were elevated and not significantly different (P>0.05) from those fed the control diet. Further increases in the alga protein content significantly decreased the growth and feeding performance. The addition of P to the 100% Spirulina diet slightly improved performance in comparison to the same diet without P. None of the treatments produced any clear adverse effects on carcass composition. It is observed that Spirulina can replace up to 40% of the fish meal protein in tilapia diets

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI