مقالات ترجمه شده

اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.)

عنوان فارسی

اثرات تنش کمبود آب بر روی نسبت ریشه به شاخه در ذرت (Zea mays, L.)


عنوان لاتین

Water Deficit Stress Effects on Corn (Zea mays, L.) Root:Shoot Ratio

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 4285
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Open Journal of Soil Science
نشریه Scientific Research
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سال 2004، مطالعه‌ای در شهر آکرون ایالت کلرادو در ایالات متحده‌ی امریکا به منظور کمیت سنجی اثرات تنش کمبود آب بر روی توده‌ی زنده‌ی ریشه و شاخه‌ در گیاه ذرت (Zea mays, L.) انجام شد. گیاهان ذرت در گستره‌ای از تراکم حجمی خاک و شرایط رطوبتی پرورش داده شدند که توسط عملیات خاک ورزی، تناوب زراعی و مدیریت آبیاری قبلی ایجاد شده بود. تنش کمبود آب (Dstress) با استفاده از تعداد روزهایی که محتوای آب در سطح 3/0 متری، از محدوده‌ی محتوای آب تعیین شده توسط شاخص دامنه‌ی رطوبتی با حداقل محدودیت انحراف می‌یابد، کمیت سنجی می‌شود. نمونه‌های ریشه و شاخه در مراحل رشدی V6، V12 و RI جمع آوری شدند. در مرحله‌ی رشدی V6، همبستگی معنی داری بین Dstress و بیوماس شاخه یا ریشه وجود نداشت. در مراحل رشدی V12 و RI، همبستگی‌های منفی و خطی بین Dstress و بیوماس ریشه و شاخه وجود داشت. در تمام مراحل رشدی، کاهش متناسب بیوماس شاخه از کاهش متناسب بیوماس ریشه بیشتر بود که سبب افزایش نسبت ریشه به شاخه به موازات افزایش تنش کمبود آب شد. تعیین شرایط محدودیت خاک با استفاده از LLWR ممکن است برای ارزیابی بهبود یا تجزیه‌ی محیط فیزیکی خاک درنتیجه‌ی مدیریت خاک مفید باشد.

چکیده لاتین

A study was conducted at Akron, CO, USA, on a Weld silt loam in 2004 to quantify the effects of water deficit stress on corn (Zea mays, L.) root and shoot biomass. Corn plants were grown under a range of soil bulk density and water conditions caused by previous tillage, crop rotation, and irrigation management. Water deficit stress (Dstress) was quantified by the number of days when the water content in the surface 0.3 m deviated from the water content range determined by the Least Limiting Water Range (LLWR). Root and shoot samples were collected at the V6, V12, and R1 growth stages. There was no significant correlation between Dstress and shoot or root biomass at the V6 growth stage. At the V12 and R1 growth stages, there were negative, linear correlations among Dstress and both root biomass and shoot biomass. The proportional decrease of shoot biomass was greater than the proportional decrease in root biomass, leading to an increase in the root:shoot ratio as water deficit stress increased at all growth stages. Determining restrictive soil conditions using the LLWR may be useful for evaluating improvement or degradation of the soil physical environment caused by soil management.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI