مقالات ترجمه شده

اثرات استفاده از اینترنت ، توسعه مالی و تجارت باز بر رشد اقتصادی در افریقای جنوبی : تجزیه و تحلیل سری زمانی

عنوان فارسی

اثرات استفاده از اینترنت ، توسعه مالی و تجارت باز بر رشد اقتصادی در افریقای جنوبی : تجزیه و تحلیل سری زمانی


عنوان لاتین

The effects of Internet usage, financial development and trade openness on economic growth in South Africa: A time series analysis

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 5073
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله Telematics and Informatics
نشریه ELSEVIER
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه اثرات استفاده ازاینترنت، توسعه مالی و تجارت باز را بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده-های سری زمانی سالانه برای کشورهای افریقای جنوبی دوره 1991 تا 2013، بررسی کرده است. برای بررسی رابطه بلندمدت بین استفاده از اینترنت، توسعه مالی، تجازت باز و رشد اقتصادی از ازمون ریشه واحد و ARDL استفاده شده است. ازمون ARDL نشان می دهد که رابطه بلندمدتی بین متغیرها وجود دارد همچنین نتیجه ازمون ARDL نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار بلندمدتی بین اینترنت و رشد اقتصادی در افریقای جنوبی است. علاوه بر ان رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. با این حال، رابطه کوتاه مدت بین متغیرها بصورت غیرمعنی دار می باشد. رابطه بلدمدت بین متغیرها با استفاده از تخمین حداقل مربعات معمولی پویا بررسی شده است. ازمون علیت گرنجر نشان داد که اینترنت و توسعه مالی علت رشد اقتصادی در افریقای جنوبی می باشند. این علت و معلول با استفاده از عکس العمل و واریانس متغیرها یافت شده است. بر پایه این یافته ها، این مطالعه توصیه می کند که دولت افریقای جنوبی سیاست هایی را ادامه دهد که هدف ان گسترش و ارتقا زیرساختارهای اینترنت باشد.

چکیده لاتین

This study estimates the effects of Internet usage, financial development and trade openness on economic growth using annual time series data for South Africa for the period 1991-2013. Structural unit root test and Johansen and ARDL cointegration tests are performed to examine the long run relationship amongst Internet usage, financial development, trade openness and economic growth. Findings from ARDL cointegration tests indicate a long-run relationship between the variables. Results from the ARDL estimates indicate a positive and significant long run relationship between Internet usage and economic growth in South Africa. Also, there is significant positive relationship between financial development and economic growth. However, the short run relationship among the variables was found to be insignificant. The robustness of the long-run relationship between the variables was checked by the application of dynamic ordinary least squares (DOLS) estimation. The Granger causality test reveals that both Internet usage and financial development Granger-cause economic growth in South Africa. This causal link is found to be robust from the application of impulse response and variance decomposition analysis. Based on these findings, this study recommends that the South African government continue with policies that aim to invest more resources into its Internet infrastructure to further expand its network and usage.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI