مقالات ترجمه شده

مدل پرزدار و کرکی برای تأخیر خودرو برای تعیین سطح خدمات جاده های دوخطی (دو بانده)

عنوان فارسی

مدل پرزدار و کرکی برای تأخیر خودرو برای تعیین سطح خدمات جاده های دوخطی (دو بانده)


عنوان لاتین

Fuzzy model of vehicle delay to determine the level of service of two-lane roads

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4574
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 29
نام مجله Expert Systems With Applications
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

سطح خدمات (LOS) در بزرگ راه های دوخطی (یا دو بانده) و در نتیجه کیفت جریان ترافیک، در حال حاظر براساس تأخیر در وسایل نقلیه و خصوصا در انواع جاده ها، میانگین سرعت سفر برآورد می شود. اندازه گیری سرعت نسبتاً آسان است. با این وجود، تعیین اینکه آیا به واسطه آن، وسیله نقلیه به تأخیر می افتد مهم بوده و این مطلب خیلی هم ساده نیست. روش سنتی،عموماً براساس اندازه گیری های کمیّ از میانگین زمان بین وسایل نقلیه و آستانه های آن ،صرف نظر از به حساب آوردن مفهوم ذاتی فرآیند رانندگی است. دراین مقاله یک مدل پرزدار و کرکی را ارائه داده ایم که روش جدید قابل اعتماد برای تعیین چنین حالت خودرو در دو مسیر دوخطی براساس تعابیر و ادراکات رانندگان است. سیستم پیشنهادی شامل هفت زیرمجموعه پرزدار وکرکی است که با توجه به دانش نامناسب، عوامل انسانی و ادراک ذهنی در مورد جاده، خودرو، راننده، شرایط محیطی و غیره به محاسبه غیر صریح می پردازد. نتایج شبیه سازی سیستم در برخورد با رفتار رانندگان جاده های دوخطی ای که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند با موفقیت مقایسه شد. سطح خدمات این امکانات با استفاده از حالت تأخیر خودرو و مهارت در سبقت گرفتن بدست می آید. بنابراین این پروپوزال (پژوهش) می تواند این تجربه های رانندگی موجود را به ارزیابی LOS معرفی کند، به این ترتیب، به طور بلقوه یک گام به جلو است، زیرا LOS باید باتوجه به تعریف، بر تجربه کاربر مرتبط باشد. این نتایج می تواند در چار چوب های آینده استفاده شود. علاوه بر این ،تعمیم حالت های احتمالی خودرو نیز مشخص شده است. این رویکرد، دیدگاه رانندگان را در مورد گرایش بیش از حد به سبقت گرفتن ،به حساب آورده و به این ترتیب به واقعیت نزدیک تر است.

چکیده لاتین

The level of service (LOS) on two-lane highways and, therefore, the quality of traffic flow, is currently estimated based on the delay of the vehicles and, in certain types of roads, the average travel speed. Speed is relatively easy to measure. However, it is important, and not so simple, to determine whether a vehicle is delayed. Traditional methods, generally based on quantitative measurements of average time between vehicles and thresholds, fail to take into account the inherent vagueness of the driving process. In this paper, we have developed a fuzzy model that gives a new and reliable method for determining such vehicle state on two-way two-lane roads, based on drivers’ perceptions. The proposed system is composed of seven fuzzy subsystems that take into account imprecise knowledge, human factors, and subjective perceptions regarding the road, the car, the driver, environmental conditions, etc. Simulation results of the system have been successfully compared with the behavior of two-lane road drivers who were interviewed. The level of service of these facilities is obtained using the estimated vehicle delay state and the overtaking maneuver. Therefore, this proposal makes it possible to introduce these existing driving experiences into LOS assessment and accordingly, it is potentially a step forward since LOS must be related, by definition, to user experience. These results could be used in future frameworks. In addition, an extension of the possible states of a vehicle is defined. This approach takes into account the drivers point of view regarding overtaking desire and in this sense, it is closer to reality.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI