مقالات ترجمه شده

ارسال دینامیک قوی و طرح ریزی گسترش تولید تجدید پذیر : حرکت به سوی سیستم های پایدار

عنوان فارسی

ارسال دینامیک قوی و طرح ریزی گسترش تولید تجدید پذیر : حرکت به سوی سیستم های پایدار


عنوان لاتین

Robust dynamic transmission and renewable generation expansion planning: Walking towards sustainable systems

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 4125
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 34
نام مجله Electrical Power and Energy Systems
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

دستاوردهای اخیر در طرح ریزی گسترش شبکه انتقال دینامیک (DTNEP) نشان داده است که استفاده از بهینه سازی قوی، درحالیکه پیچیدگی کامل دینامیک موقتی مسئله ، مسئله طرح ریزی گسترش ظرفیت را با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها به صورت محاسباتی برای سیستمهای واقعی مهار شدنی میسازد. در این مقاله یک فرمول بندی قوی سازگارانه پیشنهاد شده است که به صورت همزمان : (i) ارائه های سال به سال یکپارچه عدم قطعیت ها و تصمیمات سرمایه گذاری ، (ii) ظرفیتی که خطوط گسترش دارند و (iii) نیز ساخت و/یا پیاده کردن تاسیسات تولیدی مرسوم و تجدید پذیر را در نظر میگیرد.مسئله شبکه انتقال دینامیک و طرح ریزی گسترش تولید تجدید پذیر (DTNRGEP) به صورت یک مسئله بهینه سازی قوی سازگار پذیر سه سطحی فرمول بندی میشود. اولین سطح هزینه های سرمایه گذاری را برای شبکه انتقال و طرح ریزی گسترش تولید به حداقل میرساند، دومین سطح هزینه های به عمل در آوردن سیستم با توجه به پارامترهای نامشخص به حداکثر میرساند، درحالیکه سطح سوم آن هزینه¬های عملیاتی را نسبت به تصمیمات عملیاتی به حداقل میرساند. این روش روی دو مورد آزمایش شده : (i): یک مثال توضیح دهنده بر اساس سیستم گاروِر IEEE و (ii) یک مورد مطالعاتی با استفاده از سیستم IEEE 118 گذرگاهی. نایج عددی از این مثالها نشان میدهند که مدل پیشنهاد شده امکان گرفتن تصمیمات بهینه را فراهم میکند تا به یک سیستم قدرت قابل تحمل برسیم، درحالیکه بر محدودیتهای اندازه مسئله و سختی های محاسباتی برای موارد واقعی غلبه میکنیم .

چکیده لاتین

Recent breakthroughs in Dynamic Transmission Network Expansion Planning (DTNEP) have demonstrated that the use of robust optimization, while maintaining the full temporal dynamic complexity of the problem, renders the capacity expansion planning problem considering uncertainties computationally tractable for real systems. In this paper an adaptive robust formulation is proposed that considers, simultaneously: (i) a year-by-year integrated representation of uncertainties and investment decisions, (ii) the capacity expansion lines have and (iii) the construction and/or dismantling of renewable and conventional generation facilities as well. The Dynamic Transmission Network and Renewable Generation Expansion Planning (DTNRGEP) problem is formulated as a three-level adaptive robust optimization problem. The first level minimizes the investment costs for the transmission network and generation expansion planning, the second level maximizes the costs of operating the system with respect to uncertain parameters, while the third level minimizes those operational costs with respect to operational decisions. The method is tested on two cases: (i) an illustrative example based on the Garver IEEE system and (ii) a case study using the IEEE 118-bus system. Numerical results from these examples demonstrate that the proposed model enables optimal decisions to be made in order to reach a sustainable power system, while overcoming problem size limitations and computational intractability for realistic cases.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI