مقالات ترجمه شده

مدلسازی فیزیکی رفتار شمع های سپری برای بهبود طراحی و مدلسازی عددی آنها

عنوان فارسی

مدلسازی فیزیکی رفتار شمع های سپری برای بهبود طراحی و مدلسازی عددی آنها


عنوان لاتین

Physical modeling of sheet piles behavior to improve their numerical modeling and design

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3984
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 31
نام مجله Soils and Foundations
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله، مساله تعیین پارامترهای واقعی مقادیر مقاطع عرضی دیوارهای مروبوط به شمع های سپری ساخته شده از پروفیل های U شکل (ممان اینرسی و مدول مقطع ) و قابلیت هدایت آنها با توجه به برهم کنش شمع ها درون خاک را در نظر می گیرد. در میان عوامل اصلی که بر این امر تاثیر می گذارند، اصطکاک خاک در همبندها و انتقال نیروهای برشی طولی در همبندهای شمع های سپری وجود دارد. در این زمینه، برهم کنش خاک و همبند به طور عمده بستگی به شیوه نصب و مشخصات خاک دارد. هدف این تحقیق مطالعه وابستگی های مابین نیروهای اعمالی و اصطکاک در همبندها توسط مدلسازی فیزیکی مقیاس کامل در طول فشار به داخل با در نظر گرفتن برهم کنش های شمع با شمع و همبند با خاک می باشد. نتایج آزمایش های درمحل با مقیاس کامل به خوبی مدلسازی های فیزیکی آزمایشگاهی مربوط به شمع ها با پروفیل U شکل در شرایط خاکی متفاوت در این مقاله می باشد. با استفاده از داده های به دست آمده، دیاگرام های نیرو-جابجایی به منظور ارزیابی تاثیر اصطکاک و مقاومت خاک در همبندها ایجاد شدند. مدل حاصله بر اساس این نتایج بهبود یافت تا یک مدلسازی عددی و طراحی قابل اطمینان تر از سیستم "وسایل شمع سپری-خاکی" فراهم می آورد. مدلسازی فیزیکی به طور واضح تاثیر رفتار خاک بر روی همبند مابین شمع های سپری را به ویژه در حالت اشباع نشان می دهد.

چکیده لاتین

This paper considers the problem of the determination of the real parameters of the cross-sectional values of sheet piling walls made of U-profile piles (moment of inertia and section modulus) and their drivability with regard to interaction of piles through soil. Among the main factors which influence this are the soil friction in the interlocks and the transmission of longitudinal shear forces in the interlocks of the sheet piles. In the field, the soil–interlock interaction depends mainly on the installation method and the soil properties. The aim of this research was to study the dependencies between the applied forces and the friction in the interlocks by full-scale physical modeling during press-in by taking the pile–pile and interlock–soil interactions into account. The results of the on-site full-scale tests as well as the laboratory physical modeling of Uprofile piles in different soil conditions are presented in the paper. Using the data obtained, “force–displacements” diagrams were constructed to assess the influence of soil friction and resistance in the interlocks. The calculation model was improved based on the results to provide a more reliable numerical modeling and design of the “sheet pile–soil media” system. The physical modeling clearly shows the influence of soil behavior on the interlock between sheet piles, especially in the case of saturated sand.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI