مقالات ترجمه شده

تاثیر ضدعفونی های مختلف بر راهنمای رنگ دندان

عنوان فارسی

تاثیر ضدعفونی های مختلف بر راهنمای رنگ دندان


عنوان لاتین

The effect of various disinfectants on dental shade guides

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 3933
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله The Journal of Prosthetic Dentistry
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

طرح مسئله: از راهنماهای رنگ دندان برای ارزیابی رنگ دندان قبل از رویکردهای دندانسازی استفاده می گردد و قبل از استفاده باید آنها را ضدعفونی کرد. تاثیر ضدعفونی بر راهنماهای رنگ دندان، به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف: هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر ضدعفونی ها بر رنگ پلاک رنگ بود. مواد و روش ها: تغییرات رنگ(ΔE) پلاک های راهنمای رنگ سنتی VITA، با طیف سنج نوری VITA Easyshade در یک سیستم CIELAB پس از قرارگیری در معرض کاویساید، آسپتیکر TB، اسپوریسیدین و آب مقطر( شاهد) طی یک دوره 2 ساله، اندازه گیری شدند. تحلیل آماری با یک تحلیل واریانس دو روشی انجام شد و با آزمون اختلاف معنادار قابل اطمینان Turkey(HSD) دنبال گردید(α=0.05). نتایج: یک تفاوت معنادار در درجه تغییر رنگ پلاک رنگ، بسته به نوع ماده ضد عفونی کننده مورد استفاده، مشاهده گردید(F=153.2، P˂0.001). هیچ تفاوت معناداری در مقدار تغییر رنگ پلاک رنگ که پس از ضدعفونی با پلاک های مختلف رنگ اتفاق افتاد مشاهده نگردید(F=0.611، P=0.865)، به علاوه میانکنش معناداری میان نوع ماده ضدعفونی کننده و پلاک رنگ دندان مورد استفاده مشاهده نشد(F=0.7، P=0.919). آسپتیکر TB حداقل مقدار تغییر رنگ (ΔE=0.401)را نشان داد و اسپوریسیدین(ΔE=0.889) و شاهد(ΔE=0.969) تغییر رنگ معنادار بیشتری را نسبت به آسپتیکر TB و کمتر از کاویساید(ΔE=1.198) نشان داد. نتیجه گیری ها: مقدار تام تفاوت رنگ CIELAB برای 50درصد درک انسان، حدود 1 واحد است( در شرایط آزمایشگاهی استاندارد). در حفره دهان، تغییر میانگین ΔE برابر با 3.7 واحد، نشان دهنده رنگ مشابه دندان هاست. بنابراین، گرچه نتایج از نظر آماری معنادار هستند، اما از نظر بالینی چندان اهمیتی ندارند( جی پروستت دنت، 2014).

چکیده لاتین

Statement of problem. Dental shade guides are used to evaluate tooth color before prosthodontic procedures and are subjected to disinfection after use. The effect of disinfection on shade guides has not been thoroughly investigated. Purpose. The purpose of this study was to evaluate the effect of disinfectants on the color of shade tabs. Material and methods. Changes in the color (DE) of VITA Classical Shade Guide tabs were measured with a VITA Easyshade spectrophotometer in the CIELAB system and calculated after being subjected to Cavicide, Asepticare TB, Sporicidin, and distilled water (control) over a simulated period of 2 years. Statistical analysis was accomplished by a 2-way analysis of variance followed by the Tukey honestly significant difference (HSD) test (a¼.05). Results. A significant difference was noted in the degree of shade tab color change, depending on the type of disinfectant used (F¼153.2, P<.001). No significant difference was noted in the amount of shade tab color change that occurred after disinfection among the different shade tabs used (F¼0.611, P¼.865), nor was a significant interaction noted between the type of disinfectant and the different shade tabs used (F¼0.7, P¼.919). Asepticare TB showed the least significant amount of change (DE¼0.401), and Sporicidin (DE¼0.889) and the control (DE¼0.969) showed significantly more color change than Asepticare TB but less than Cavicide (DE¼1.198). Conclusions. The average total CIELAB color difference for 50% human perceptibility is approximately 1 unit (under standardized laboratory conditions). In the oral cavity, however, an average change of 3.7 DE units could still allow teeth to be perceived as having the same color. Therefore, although the results are statistically significant, they may not be clinically important. (J Prosthet Dent 2014;-:---)

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI