مقالات ترجمه شده

مدل تنش کرنش برای بتن محصور شده با آرماتور عرضی زنگ زده (خورده شده)

عنوان فارسی

مدل تنش کرنش برای بتن محصور شده با آرماتور عرضی زنگ زده (خورده شده)


عنوان لاتین

Stress-strain model for confined concrete with corroded transverse reinforcement

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3883
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 35
نام مجله Engineering Structures
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله، یک بررسی تجربی بر روی رابطه تنش-کرنش بتن محصور شده که اثر خوردگی آرماتور عرضی را در نظر می گیرد، ارائه می دهد. متغیرهای اصلی عبارتند از سطح خوردگی آرماتور عرضی، شکل عرضی بتن محصور شده، و همچنین ترتیب و پیکربندی میلگردهای تقویتی عرضی محصور. نتایج آزمون نشان داد که چهار پارامتر اصلی رابطه تنش-کرنش کامل به علت خوردگی آرماتور عرضی تحت تاثیر قرار می گیرند، از جمله حداکثر مقاومت بتن و کرنش بتن محوری مرتبط، حداکثر کرنش بتن در شکست اولین حلقه و شاخه نزولی منحنی تنش-کرنش با تجاوز از حداکثر مقاومت. بر اساس داده های آزمایش و تحلیل رگرسیون، معادلات تجربی برای برآورد این پارامترهای کلیدی پیشنهاد شده و یک مدل کامل تنش-کرنش برای بتن محصور با آرماتور عرضی خورده شده ایجاد شده است. مدل پیشنهادی همبستگی خوب با داده های آزمون نمونه های دایره ای و مربعی با سطوح مختلف خوردگی و تحت بارگذاری محوری فشاری داشت.

چکیده لاتین

This paper presents an experimental study on the stress-strain relation of confined concrete that considers the corrosion effects of transverse reinforcement. The main variables are the corrosion level of transverse reinforcement, cross sectional shape of confined concrete, as well as arrangement and configuration of confining transverse reinforcing bars. The test results revealed that four key parameters of the complete stress-strain relation are significantly affected due to the corrosion of transverse reinforcement, including the maximum concrete strength and corresponding axial concrete strain, maximum concrete strain at the fracture of the first hoops, and descending branch of the stress-strain curve after exceeding the maximum strength. Based on the test data and regression analysis, the empirical equations to estimate these key parameters are proposed, and a complete stress-strain model for confined concrete with corroded transverse reinforcement is developed. The proposed model showed good correlation with the test data of both circular and square specimens with various corrosion levels and subjected to compression axial loading.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI