مقالات ترجمه شده

یک روش تصمیم‌گیری گروهی با روابط ترجیحات فازی مقادیر بازه‌ای بر اساس سازگاری هندسی

عنوان فارسی

یک روش تصمیم‌گیری گروهی با روابط ترجیحات فازی مقادیر بازه‌ای بر اساس سازگاری هندسی


عنوان لاتین

A group decision making method with interval valued fuzzy preference relations based on the geometric consistency

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2438
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 38
نام مجله Information Fusion
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

این مقاله، یک روش تصمیم‌گیری گروهی با روابط ترجیحات فازی (IVFPR-ها) را بررسی می‌کند. بر اساس سازگاری هندسی IVFPR، شاخص حداکثر سازگاری و شاخص حداقل سازگاری ، شاخص سازگاری هندسی یک IVFPR تعریف‌ شده تا سطح سازگاری I VFPRرا با در نظر گرفتن نگرش ریسک (برای DM) تصمیم‌گیرنده ارزیابی کند. برای بهبود سازگاری هندسی غیرقابل‌قبول IVFPR، یک مدل برنامه‌ ریزی هدف ساخته می‌شود تا یک IVFPR سازگار هندسی قابل‌قبول را ایجاد کند. با در نظر گرفتن شرایط سازگاری هندسی از یک IVFPR به‌عنوان سازگاری‌های فازی، یک برنامه لگاریتمی فازی ایجادشده تا وزن‌های اولویت بازه‌ای را تولید کند. در مسائل GDM، وزن‌های اولویت بازه شخصی با حل برنامه‌های لگاریتمی فازی مربوطه به دست می‌آیند. شباهت‌های بین DM ها بر اساس وزن‌های اولویت بازه شخصی آن‌ها محاسبه می‌شوند. درنتیجه، درجات اعتماد DM ها تعریف‌شده‌اند تا وزن‌های DM را تعریف کنند. برای به دست آوردن وزن‌های اولویت بازه‌ای جمعی، یک برنامه خطی پارامتری ساخته‌شده و به یک برنامه خطی برای حل شدن تبدیل‌شده است. مرتبه جایگزین‌ها توسط وزن‌های اولویت بازه جمعی ساخته‌شده است. برخی از مثال‌ها تحلیل‌شده‌ اند تا اثر بخشی روش پیشنهادی را بررسی کنند.

چکیده لاتین

This paper investigates a group decision making (GDM) method with interval valued fuzzy preference relations (IVFPRs). According to the geometric consistency of IVFPR, the max-consistency index and min- consistency index of an IVFPR are developed respectively. Combining the max-consistency index with min-consistency index, the geometric consistent index of an IVFPR is defined to measure the consistency level of the IVFPR by considering decision maker’s (DM’s) risk attitude. For improving the unacceptable geometric consistency of an IVFPR, a goal programming model is constructed to derive an acceptable geometric consistent IVFPR. By regarding the geometric consistent conditions of an IVFPR as fuzzy con- straints, a fuzzy logarithmic program is established to generate the interval priority weights. In GDM problems, the individual interval priority weights are obtained by solving the corresponding fuzzy loga- rithmic programs. The similarities between DMs are calculated based on their individual interval priority weights. Subsequently the confidence degrees of DMs are defined to determine DMs’ weights. To obtain the collective interval priority weights, a parametric linear program is constructed and transformed into a linear program to resolve. The order of alternatives is generated by the collective interval priority weights. Some examples are analyzed to verify the effectiveness of the proposed method.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI