مقالات ترجمه شده

سرمايه گذاری بهينه زمان – سازگار و سياست های بيمه اتکايی برای ميانگين واريانس بيمه

عنوان فارسی

سرمايه گذاری بهينه زمان – سازگار و سياست های بيمه اتکايی برای ميانگين واريانس بيمه


عنوان لاتین

Optimal time-consistent investment and reinsurance policies for mean-variance insurers

مشخصات کلی

سال انتشار 2011
کد مقاله 1008
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Insurance: Mathematics and Economics
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اين مقاله به بررسی سياست های بهينه زمان – سازگار مسئله سرمايه گذاری – بيمه اتکايی و مسئله تنها – سرمايه گذاری تحت معيار ميانگين واريانس برای يک بيمه گر و به تقريب فرايند مازاد آن توسط يک حرکت براونی با رانش می پردازد .بازار اقتصادی مورد نظر يک بيمه گر شامل يک دارايی بدون ريسک و داراييهای همراه با ريسکهای متعدد می شود که فرايند قيمت گذاری آنها دنباله رو حرکات براونی هندسی است.قضيه تاييد عمومی را توسعه می دهيم و شکل بسته عبارات صريح سياست های بهينه و توابع مقدار بهينه را برای دو مسئله بدست می آوريم .نتايج اقتصادی و تجزيه و تحليل حساسيت عددی برای نتايجی که بدست آورديم ارائه شده است .يافته های اصلی ما عبارتند از : (1) سياست های بهينه زمان – سازگار هر دو مسئله از فرايندهای مالی خود مستقل هستند ، (2) هر دو مسئله سياست های سرمايه گذاری بهينه يکسانی دارند ، (3) پارامترهای داراييهای پر خطر ( بازار بيمه ) هيچ اثری را بر روی سياست (سرمايه گذاری) بيمه اتکايی بهينه ندارد ، (4) حق بيمه نرخ بازگشت بيمه گر بر روی سياست های بهينه تاثير نمی گذارد اما بروی توابع مقدار بهينه تاثير گذار است ، (5) بيمه اتکايی می تواند سودمندی ميانگين واريانس را افزايش دهد .

چکیده لاتین

This paper investigates the optimal time-consistent policies of an investment-reinsurance problem and an investment-only problem under the mean-variance criterion for an insurer whose surplus process is approximated by a Brownian motion with drift. The financial market considered by the insurer consists of one risk-free asset and multiple risky assets whose price processes follow geometric Brownian motions. A general verification theorem is developed, and explicit closed-form expressions of the optimal polices and the optimal value functions are derived for the two problems. Economic implications and numerical sensitivity analysis are presented for our results. Our main findings are: (i) the optimal time-consistent policies of both problems are independent of their corresponding wealth processes; (ii) the two problems have the same optimal investment policies; (iii) the parameters of the risky assets (the insurance market) have no impact on the optimal reinsurance (investment) policy; (iv) the premium return rate of the insurer does not affect the optimal policies but affects the optimal value functions; (v) reinsurance can increase the mean-variance utility

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI