مقالات ترجمه شده

تغییر تمرکز : عدالت ترمیمی و کار جنسی

عنوان فارسی

تغییر تمرکز : عدالت ترمیمی و کار جنسی


عنوان لاتین

Shifting the Focus: Restorative Justice and Sex Work

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 4989
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice,
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سالهای اخیر,دولت ها مفهوم عدالت ترمیمی (RJ)را به کار گرفته اند و به انبار محکومیت خود چیز هایی اضافه کردند که از آن به تمرین عدالت ترمیمی اشاره میکند. با این حال رفتاری که این شیوه ها را در بر می گیرند و اجرا می شوند، معمولا از تغییر ریشه ها و قصد مفهوم RJ و بازسازی پایه های آن جلوگیری می کند. در آمریکای شمالی، استفاده از RJ در کارهای جنسی معمولا به شکل برنامه های انحرافی برای کارگران خیابانی و مشتریان آنها صورت می گیرد. هدف از چنین برنامه هایی نشان دادن ماهیت مضر صنعت و اثرات منفی آن بر کارگران و جامعه است و در نتیجه از دخالت در آن دلسرد میشوند. این مقاله چنین مشکل کاربردی از اصول RJ را بر طرف می کند و برای تغییر در تمرکز، به ویژه در مورد مفهوم قربانی، آسیب و جبران خسارت مورد نیاز را استدلال می کند. همانطور که تحقیق ما نشان می دهد، وجود و استفاده از سیاست های عمومی است که در بخش های مختلف جامعه ی کار جنسی ، به ویژه قانون کیفری، که منبع اصلی آسیب رساندن به افراد مشغول به کار در صنعت جنسی هستند PWSI) ) است. مراحل لازم برای بازگرداندن عدالت و حفاظت از حقوق کارگران جنسی مشخص شده است.

چکیده لاتین

Depuis quelques anne´es les gouvernements ont inte´gre´ le concept de la justice re´paratrice (JR) et incluent maintenant ce qu’ils nomment des pratiques base´es sur la justice re´paratrice dans leurs principes de de´termination des peines. En revanche, l’utilisation et la mise en application de ces pratiques s’e´loignent souvent des ide´es et des buts a` la base meˆme du concept de la justice re´paratrice. En Ame´rique du Nord, l’application de la JR aux travailleuses et travailleurs du sexe et a` leurs clients prend habituellement la forme de programmes de diversion. Ces programmes de diversion ont pour but de de´montrer les effets ne´fastes de cette industrie pour les pourvoyeurs de services et pour la communaute´ en ge´ne´ral et du meˆme coup de de´courager la participation dans cette industrie. La pre´sente e´tude s’inte´resse a` cette application de la JR et postule qu’un changement d’approche s’impose, particulie` rement en ce qui a trait a` la conceptualisation des victimes, du tort cause´ et du besoin de re´paration. Cette e´tude de´montre que c’est en fait l’existence et l’application des politiques publiques en matie`re de travail du sexe, particulie`rement des lois criminelles, qui causent le plus de torts aux personnes qui travaillent dans cette industrie. Les e´tapes requises pour restaurer la justice et prote´ger les droits des travailleuses et travailleurs du sexe sont pre´sente´es.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI