مقالات ترجمه شده

ولکانیسم اداکیتی پس از برخورد میوسن در شمال غرب ایران : پیامدهای ژئوشیمیایی و ژئودینامیک

عنوان فارسی

ولکانیسم اداکیتی پس از برخورد میوسن در شمال غرب ایران : پیامدهای ژئوشیمیایی و ژئودینامیک


عنوان لاتین

Post-collisional Miocene adakitic volcanism in NW Iran: Geochemical and geodynamic implications

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 4971
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله Journal of Asian Earth Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در شمال غرب ایران، حدود 30 گنبد داسیت و ریوداسیت پورفیری زیرآتشفشانی (1-5 کیلومترمربع) دیده می شوند که بر روی سنگ های مربوط به پرمین تا اوایل میوسن تشکیل شده اند. این گنبدهای زیرآتشفشانی در گسل های راست گرد شمال تبریز، شمال میشو، و دره دیز در بخش شمالی قوس ماگمایی ارومیه-دختر (UDMA) ایران شکل گرفته اند. UDMA شامل سنگ های خروجی و نفوذی مربوط به دوران ائوسن-کواترنر می باشد. داده های ژئوشیمیایی نشان می دهند که سنگ های نیمه قلیایی داسیت و ریوداسیت، ترکیبی از اداکیت همراه با Na2O/K2O > 1، مقادیر بالایی از استرانسیم (ppm 346-737)، Mg# = 0.48، و مقدار کم Y (ppm 10-20) و HREE می باشند. الگوهای REE تفکیک شده (Ce/Yb)N =9–76، عدم وجود آنومالی منفی EU، محتوای اندک Y, Nb, Ti، و نسبت های بالای Sr/Y (20–58) و (Ce/Yb)N پیشنهاد می کنند که منبع احتمالا آمفیبول-اکلوژیت یا گارنت- اکلوژیت بوده که احتمال دارد در طول فرورانش صفحه اقیانوسی نئوتتیس به زیر خُرد ورقه ایران شکل گرفته باشند. ولکانیسم اداکیتی به دنبال فوران ماگماهای قلیایی شامل سنگ های آتشفشانی اولتراپتاسیک، شوشونیتی، و لامپروفیری، ایجاد می گردد. ذوب شدن صفحه پس از پایان فرورانش انجام شده و احتمالا از صفحه جدا می شود. تکتونیک های تراکششی همراه با تنش های گسترده محلی، می توانند منجر به پیدایش و صعود ماگما گردند.

چکیده لاتین

In NW Iran, about 30 subvolcanic porphyritic dacitic to rhyodacitic domes (1–5 km2) are intruded into a variety of rock sequences from Permian to Early Miocene in age. These subvolcanic domes occur along the North Tabriz, North Misho and Darediz dextral faults in the northern part of the Urumieh-Dokhtar magmatic arc (UDMA) of Iran. The UDMA contains intrusive and extrusive rocks of Eocene-Quaternary age. Geochemical data indicate that the subalkalic dacitic to rhyodacitic rocks have an adakitic composition with Na2O/K2O > 1, high Sr (346–737 ppm), Mg# = 0.48 and low Y (10–20 ppm) and HREE. Fractionated REE patterns, (Ce/Yb)N = 9–76, absence of negative Eu anomaly, low content of Y, Nb, Ti, and high Sr/Y (20–58) and (Ce/Yb)N ratios suggest that the source was probably amphibole-eclogite or garnet-eclogite, possibly generated during subduction of the Neo-Tethyan oceanic slab beneath the Central Iran microplate. The adakitic volcanism was followed by eruption of alkaline magmas including ultrapotassic, shoshonitic, and lamprophyric volcanic rocks. Slab melting occurred after cessation of subduction, possibility from the detached slab. Transtensional tectonics accompanied by a locally extensional stress regime may account for magma genesis and ascent.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI