مقالات ترجمه شده

نقش سیستم اطلاعات بازاریابی در تصمیم گیری بازاریابی در شرکت های تولید دارو در بورس اوراق بهادار اردن

عنوان فارسی

نقش سیستم اطلاعات بازاریابی در تصمیم گیری بازاریابی در شرکت های تولید دارو در بورس اوراق بهادار اردن


عنوان لاتین

THE ROLE OF MARKETING INFORMATION SYSTEM IN MARKETING DECISION-MAKING IN JORDANIAN SHAREHOLDING MEDICINES PRODUCTION COMPANIES

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 4897
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Role of Marketing Information System
نشریه IJRRAS
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مولفه های اصلی سیستم اطلاعات بازاریابی و تصمیم گیری در شرکت-های سهام دار تولید دارو در اردن است. همچنین هدف از انجام این پژوهش، معرفی مفهوم، عناصر و اجزای سیستم اطلاعات بازاریابی می باشد. پژوهشگر دو نوع اطلاعات را گردآوری کرد: نوع اول شامل اطلاعاتی بود که از کتاب ها، اینترنت و مطالعات و تحقیقات قبلی گرفته شده بود، در حالی که دومین نوع اطلاعات از یک مطالعه ی میدانی که شامل: طراحی و توزیع یک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات از مدیران و کارکنان مربوط به متغیرهای مطالعه بود، بدست آمد. پرسشنامه ها بین 56 نفر از مدیران بازاریابی و پرسنل سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت ها توزیع شده و از این تعداد، 48 پرسشنامه جمع آوری شد که برابر با 86% می باشد. پرسشنامه شامل مجموعه ای از پرسش ها بود که عبارت بودند از: رابطه بین مولفه های اصلی سیستم اطلاعات بازاریابی و تصمیم گیری در شرکت های ذکر شده. آزمون پایایی (آلفای کرونباخ) برای تعیین قابلیت اطمینان ابزار جمع آوری داده¬ها (پرسشنامه) انجام شد. میزان آزمون پایایی هر دو متغیر مستقل و وابسته 87% بود. جمعیت این مطالعه، 7 شرکت از مجموع شرکت¬های سهام¬دار تولید دارو در اردن بود. واحد تجزیه و تحلیل در این مطالعه مدیر و کارکنان بود و داده¬ها از مدیران بازاریابی و کارکنان سیستم اطلاعات بازاریابی در هر هفت شرکت جمع¬آوری شد. نتایج اصلی این پژوهش به شرح زیر می¬باشد: 1.بین هر یک از مولفه های سیستم اطلاعات بازاریابی (سوابق داخلی، تحقیقات بازاریابی، هوش بازاریابی) و تصمیم گیری ارتباط آماری معنا دار وجود دارد. 2. در شرکت های سهام دار تولیدکننده داروی اردنی تمایل به تعیین افرادی برای ایجاد شغل های سیستم اطلاعاتی وجود دارد که مدارک تحصیلی دانشگاهی، تخصص علمی مناسب و سال های زیادی تجربه داشته باشند. 3. برخی از شرکت های موجود در این تحقیق، فاقد واحدی متخصص هستند که مسئول عملکرد سیستم اطلاعات بازاریابی در بخش بازاریابی شرکت باشد.

چکیده لاتین

The purpose of this study was to reveal the relationship between the major components of marketing information system, and the decision-making in Jordanian shareholding medicines production companies. It also aimed at introducing the concept, elements, and components of marketing information system. The researcher adopted two types of data: the data gleaned from books, net, studies and previous research, while the second was a field study included: the design and distribution of a questionnaire to collect data from managers and staff concerned about the variables of the study. Questionnaires have been distributed to (56) of marketing managers and marketing information system staff working in the companies, and (48) was recovered with a percentage of (86%). The questionnaire consisted of sets of questions, included: the relationship between the main components of marketing information system and decision making in companies mentioned. Reliability test was conducted (Cronbach's Alpha) to determine the reliability of the data collection tool (questionnaire). The reliability test ratio of both the independent and dependent variables were (87%).The population of the study were (7) Jordanian shareholding medicines production companies. The unit of analysis in this study was manager, and staff, and data were collected from: marketing managers, and marketing information system staff working in each of the seventh companies. The main results of the study were as follows: 1. There is a statistically significant relation between each of the following marketing information system components: (internal records, marketing research, marketing intelligence)and decision-making. 2. There is a tendency in Jordanian shareholding medicines producing companies to appoint persons who has: Universities qualifications, suitable scientific specialization, and high years of experience, for their making information system jobs. 3. Some of the companies included in the study haven't a specialized unit responsible for the functions of marketing information system in their marketing departments.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI