مقالات ترجمه شده

بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک در ارتقاء سطح ارتباط با مشتریان دربانک ملی شعب اداره امور جنوب تهران

عنوان فارسی

بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک در ارتقاء سطح ارتباط با مشتریان دربانک ملی شعب اداره امور جنوب تهران


عنوان لاتین

The Impact of E-service Quality on the Improvement of the Level of Communication with Customers of Bank Melli Branches in South Tehran Affairs Office

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4893
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیکی در ارتقاء سطح ارتباط با مشتریان در بانک ملی شعب اداره امور جنوب تهران بپردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی( مقطعی) است که برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده کرده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک ملی شعب جنوب تهران می باشد که تعداد آنها نامحدود است. همچنین از روش نمونه-گیری تصادفی استفاده شده است. بر این اساس حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 384 نفردر نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که ترکیبی از زیتامل و همکارانش که روایی صوری آن تائید و پایایی آن بوسیله آلفای کرونباخ 75 % می باشد. در نهایت نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (بهره وری، دسترسی به سیستم، تعهد به اجرای سیستم، حفظ حریم شخصی، پا سخگویی و تماس) و سطح ارتباط با مشتریان در بانک ملی شعب جنوب تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

چکیده لاتین

The purpose of this research is to study the impact of electronic service quality on the improvement of the level of communication with customers in Bank Melli branches in South Tehran affairs office. It is a descriptive cross-sectional study and library and field methods were used for data collection. The statistical population of this study includes all the customers of Bank Melli branches in South Tehran and their number is unlimited. Random sampling method was also used. Hence, according to Cochran's theorem, the sample size is 384 individuals. A questionnaire was used for data collection, it is the collection of Zeithaml et al and its face validity is verified and its reliability through Cronbach’s alpha is 75%. Finally, the results of this study show that there is a significant and positive relationship between the aspects of e-service quality (efficiency, system availability, commitment to the implementation of the system, privacy policy, response, and contact) and the level of communication with customers of Bank Melli branches in South Tehran.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI