مقالات ترجمه شده

روابط کارمندان اداری شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت

عنوان فارسی

روابط کارمندان اداری شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت


عنوان لاتین

Building Employee Relationships through Corporate Social Responsibility

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 4882
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله KASBIT Business Journal
نشریه KASBIT
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ارتباط کارمند سازمان از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) الگوی دیگری است که توسط سازمان پذیرفته شده است. این مطلب بر پول شرکت مربوط به عملکرد سازمان و همچنین اثرات هدایت خریدار نیز موثر است. در هر صورت، چندین مقاله فرضیات کارمندان به سمت CSR و استفاده از آن را مورد توجه قرار داده اند. انجمن ها شروع به علاقمند شدن به اقدامات CSR کردند، که اهداف نهایی برای پاسخگویی به یک نیاز خارجی را با در نظر داشتن نتایج سودآور CSR یادآوری می کند. این مقاله، نتایج یک تحقیق کمی برای عامل رفتار و برای فعالیت های تعهد اجتماعی مدیرانشان را نشان می دهد. در ابتدا یک نوشته ی بازرسی کوتاه نشان داده شده است. در این تحقیق، فرضیه ی هویت اجتماعی متحد و فرضیه ی تغییر اجتماعی در یک چارچوب جدید مورد مطالعه قرار گرفته است. این ساختار نشان می دهد که ادراک نماینده ی CSR چگونه به موقعیت ها الهام بخشی می کند و یک محیط کاری را هدایت می کند. فاکتورهایی که در این مقاله ی اکتشافی تائید شده است، تعهد اجتماعی و وظیفه ی اجتماعی شرکت هستند که به عنوان الحاق حساب شده ی اجتماعی و نگرانی های اکولوژیک در سازمان ها و در تقابل با شرکایشان مشخص می شوند و بر فاکتورهای مختلف برای تغییر روش هدایت تاثیر گذار است، در هر صورت فاکتورهای جایگزین مسئولیت نماینده هستند، مانند اشتغال، نگهداری، تکمیل، القا و واداشتن به فعالیت بیشتر یا کمتر برای مثال، تخصیصی که در آن کاربر برای تشخیص انجام اهداف سلسله مراتبی انتظار میزان تغییر و تحول کاندیدا، به عنوان درجه ای از نمایندگان یک انجمن که برای ترک آن برنامه ریزی می کنند یا مقررات انجمن برای تخلیه ی کارمندان، تلاش می کند، به علاوه گرایش بخش شرایطی از علاقمندی در مقابل چیز دیگری است که ممکن است هر همکار داخلی یا خارجی کارمند شما یا متخصص امور مالی شما باشند، و همچنین یک متغیر دیگر، تشخیص هدایت کارمند به عنوان اشاره به مسیری که در آن واکنش نماینده برای موقعیت ها یا شرایط مشخص در محیط کاری است. به علاوه، تحقیقات آتی ممکن است اهمیت CSR و تاثیرات آن بر کارمندان را مشخص کند. حقایق و طرح های کلیدی از کارکنان حرفه ای در بخش های بانکی پاکستان انتخاب شده است. در این تحقیق اعتبار و اعتماد توسط تکنیک مدل رگرسیون تکی (SRM) و مشابها رگرسیون غیر مرتبط برای تست کردن فرضیات از طریق SPSS و نرم افزار Amos، چک شده است. این مقاله ارتباط مشخصی بین فعالیت های CSR و تعهد سازمانی کارمند، عملکرد سازمانی، اهداف تغییرو تحول کارمند و اولویت ورود یافته است. این مقاله پیامدهای ضروری مرتبط با ارتباطات ساختمان کارمند از طریق مسئولیت های اجتماعی شرکت فعالیت های CSR را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

چکیده لاتین

Building employee relationship through corporate social responsibility (CSR) is another pattern being embraced by the organizations. It influences the corporate money related Performance of an organization and impacts purchaser's conduct too. In any case, relatively few studies have centered workers' assumptions towards CSR and its exercises. Associations start to take an interest in CSR practices remembering the ultimate objective to respond to an external demand, while contemplating the gainful results of CSR. The article demonstrates the results of a quantitative research as for the agents' demeanor as for social obligation activities of their administrators. At the outset a short writing audit is displayed. In this research, integrated social identity theory and social exchange theory is being studied in a new framework. This structure clarifies how representative’s impression of CSR inspires dispositions and conduct in the working environment. The factors confirmed in this exploration paper are corporate social obligation characterizes as Corporate social duty is the deliberate incorporation of social and ecological worries into organizations and into their interface with partners, affected on different factors to change their conduct, in any case alternate factors are representative responsibility as the engagement, maintenance, fulfillment and inspiration and prompts to above and beyond i.e. devotion by which worker attempt to accomplish hierarchical objective representative turnover expectation characterized as a degree of either the representatives of an association plan to leave the association or the association arrangements to evacuate its workers, besides section inclination is the condition of being favored in contrast with something else that is it might be any inside and outer partner it might be your workers or your financial specialists, moreover another variable is worker conduct characterized as alludes to the route in which representatives react to particular conditions or circumstances in the work environment. Moreover, future researchers may also identify the importance of CSR and its impacts on employees. Key facts and figures are collected from professionals working in banking sectors of Pakistan. In this research reliability and validity is checked along with single regression model (SRM) technique and seemingly unrelated regression to test the hypotheses through SPSS and Amos Software’s. This research found significant relationship between CSR activities and employee organizational commitment, and organizational performance, employee turnover intentions and entry preference. This research discusses vital implications regarding building employee relationships through corporate social responsibility CSR activities.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI