مقالات ترجمه شده

اثر رفلکسولوژی پا بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر

عنوان فارسی

اثر رفلکسولوژی پا بر اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی کرونر


عنوان لاتین

Effect of foot reflexology on anxiety of patients undergoing coronary angiography

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4506
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 7
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اهداف: اگر چه آنژیوگرافی عروق کرونر مهم ترین روش تشخیص بیماری های قلبی عروقی است، اما یک عامل مهم در افزایش اضطراب بیماران است. روش های مختلف دارویی و غیر دارویی برای کاهش اضطراب وجود دارد. در اين مقاله سعی شده است تا تأثير رفلکسولوژی پا بر اضطراب بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر بررسی شود. روش ها: در اين مطالعه آزمایش بالينی، 70 بيمار تحت آنژيوگرافی عروق کرونر در بيمارستان ولیعصر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در سال 1392 مورد ارزيابی قرار گرفتند. آنها از طريق نمونه گيری آسان انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تحت آزمایش ( یا مداخله) و کنترل تقسيم شدند. فهرست بیان حالات اسپیلبرگ برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. هر بیمار در گروه تحت آزمایش ، رفلکسولوژی پا را به مدت 20 دقیقه دریافت کرد و بیماران در گروه کنترل هیچ رفلکسولوژی را دریافت نکردند. میزان اعتماد به نفس بیماران در دو گروه ، قبل ، بلافاصله و نیم ساعت بعد از عمل مورد آزمایش، مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. يافته ها: ميانگين نمرات اضطراب دو گروه، قبل و بعد از عمل مورد آزمایش و نيم ساعت پس از آن اختلاف معني داري را نشان داد (p=0.096) همچنين بين تغييرات ميانگين نمرات اضطراب قبل، بلافاصله و بعد از نيم ساعت پس از عمل مورد آزمایش در گروه کنترل و تحت آزمایش اختلاف معني داري وجود داشت (p<0.001) نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه در مورد تاثير ماساژ رفلکسولوژي پا بر کاهش ميزان اضطراب بيماران تحت آنژيوگرافی کرونر و در مطالعات بيشتر که نتایج مشابه دارد، مي توان از آن به عنوان يک عمل وفعالیت امن، موثر، کاربردي و مقرون به صرفه در کاهش اضطراب بیماران در مراکز بهداشتی و درمانی نام برد.

چکیده لاتین

Aims: Although artery coronary angiography is the most important method of diagnosing cardiovascular diseases, it is an important factor in increasing patients’ anxiety. There are different medicinal and non-medicinal methods to decrease anxiety. This paper tried to study the effect of foot reflexology on the anxiety of patients undergoing artery coronary angiography. Methods: In this clinical trial study, seventy patients undergoing artery coronary angiography in Valiasr hospital Affiliated with Medical Sciences University of Birjand were assessed in 2013.They were selected through convenience sampling and divided randomly into two intervention and control groups. Spielberg’s state-trait inventory was used to collect data. Any patient in the intervention group received foot reflexology for 20 minutes and patients in the control group received no reflexology. The extent to which patients felt anxious in the two groups before, immediately after, and half an hour after the intervention was measured, and the data were analyzed in SPSS 16 software by Chi-square and independent t test. Result: There was a significant difference between the two groups' anxiety mean scores before, immediately after, and half an hour after the intervention (p=0.096). Also there was significant difference between changes in anxiety mean scores before, immediately after, and half an hour after the intervention in control and intervention groups (p<0.001). Conclusion: Considering the results of this study regarding the effect of foot reflexology massage on anxiety decrease of patients undergoing coronary angiography, in the case of results conformity in larger studies, it can be used as a safe, effective, applicable and affordable intervention in decreasing patients' anxiety in health care centers and hospitals.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI