مقالات ترجمه شده

منشاء و تکامل اولیه ی مولکول tRNA

عنوان فارسی

منشاء و تکامل اولیه ی مولکول tRNA


عنوان لاتین

Origins and Early Evolution of the tRNA Molecule

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4448
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

RNA های انتقال دهنده ی مدرن (tRNAها) متشکل از حدود 76 نوکلئوتید می باشند و نقش مهمی بعنوان موکلول های سازگار کننده در ترجمه ی اطلاعات از RNAهای پیامبر (mRNAها) ایفا می کنند. اکثر مطالعات انجام گرفته نشان میدهند که مولکول کامل کنونی که بعنوان tRNA می شناسیم حاصل اتصال RNA های سنجاق سر مانندی است که نصف اندازه کنونی طول داشته اند. یک مینی هلیکس (توده ای هم مرکز در ساقه ی پذیرنده واقع در ساقه ی T در tRNA) هم با آمینواسیل tRNA سنتتاز در آمینواسیلاسیون و هم در تشکیل پیوند پپتیدی در ریبوزوم فعالیت می نماید. که نشان میدهد این ساختار ممکن است که دنباله ای tRNA اجدادی باشد. انتهای CCA-3 انتهایی نیز که در تمامی tRNAها مشترک است یک مشخصه ی شناخته شده در این مولکول محسوب می شود. یک سوال اساسی که پاسخی بدان داده نشده این است که اصلا چرا CCA؟ ولی برخی یافته ها تصویر جامعی از منشاء آن ارائه می دهند. در اینجا، منشاء و تکامل اولیه ی tRNA از نظر دیدگاه های مختلف ازجمله اتصالات نوکلئوتیدی، انتخاب شکل کایرال آمینواسیدها، تکامل کد ژنتیکی و سازمانیابی مرکز پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی (PTC) مورد بررسی قرار می گیرد. مولکول های پیش tRNA نه تنها می توانند بعنوان سازگار کننده ها تکامل یابند بلکه می توانند در ساختار ریبوزوم نیز مشارکت نمایند.

چکیده لاتین

Modern transfer RNAs (tRNAs) are composed of ~76 nucleotides and play an important role as “adaptor” molecules that mediate the translation of information from messenger RNAs (mRNAs). Many studies suggest that the contemporary full-length tRNA was formed by the ligation of half-sized hairpin-like RNAs. A minihelix (a coaxial stack of the acceptor stem on the T-stem of tRNA) can function both in aminoacylation by aminoacyl tRNA synthetases and in peptide bond formation on the ribosome, indicating that it may be a vestige of the ancestral tRNA. The universal CCA-31 terminus of tRNA is also a typical characteristic of the molecule. “Why CCA?” is the fundamental unanswered question, but several findings give a comprehensive picture of its origin. Here, the origins and early evolution of tRNA are discussed in terms of various perspectives, including nucleotide ligation, chiral selectivity of amino acids, genetic code evolution, and the organization of the ribosomal peptidyl transferase center (PTC). The proto-tRNA molecules may have evolved not only as adaptors but also as contributors to the composition of the ribosome.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI