مقالات ترجمه شده

ارتباط گرایش کارآفرینانه به عملکرد شرکت: نقش استراتژی تمایز و عملکرد نوآوری

عنوان فارسی

ارتباط گرایش کارآفرینانه به عملکرد شرکت: نقش استراتژی تمایز و عملکرد نوآوری


عنوان لاتین

Linking entrepreneurial orientation to firm performance: the role of differentiation strategy and innovation performance

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4398
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در نوشتجات استراتژی، اثر گرایش کارآفرینانه (EO) بر عملکرد شرکت در بسیاری از مطالعات مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین تحقیقات ارتباط بین آنها را با در نظر گرفتن اثرات متغیرهای سوم که می تواند عوامل داخلی و خارجی را در بر بگیرد، بررسی می کند. در این چارچوب، مطالعه ما بر نقش میانجی سازه نوآوری و استراتژی تمایز در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت متمرکز است. تحقيق حاضر بر روي 991 نفر از مديران ارشد و مديران 331 شركت متوسط و بزرگ در بخش صنعت در ترکيه در سال 2014 انجام شده است. داده هاي جمع آوري شده از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماري SPSS در سطح شركت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که هر دو استراتژی تمایز و عملکرد نوآوری، میان EO و عملکرد شرکت، حد واسط است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیلها نشان می دهد که یکی دیگر از واسطه ها این است که در آن استراتژی تمایز بین روابط EO و عملکرد نوآوری میانجی گری می کند.

چکیده لاتین

In the strategy literature, the effect of entrepreneurial orientation (EO) on firm performance has been investigated in many studies. The latest researches investigate the relationship between them by considering the effects of third variables which can be internal and external factors. Within this framework, our study focuses on the mediating role of innovation performance and differentiation strategy on the relationship between entrepreneurial orientation and firm performance. The survey of this study is conducted on 991 middle and senior managers of 331 middle and large scale firms operating in manufacturing industry in Turkey, in 2014. The data gathered from questionnaires are analyzed with SPSS statistical package program at firm level. The results of analyses showed that both differentiation strategy and innovation performance mediate the relationship between EO and firm performance. Also, analyses results revealed another mediating effect in which differentiation strategy mediates the relationship between EO and innovation performance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI