مقالات ترجمه شده

پیوند کوپلیمر پلی 1- (N،N- بیس- کربوکسی متیل ) آمینو-3- آلیل گلیسیرول- کو-دی متیل اکریلامید در پشتیبانی سیلیکونی برای پیش تغلیظی و تعیین سرب (II) در پلاسمای انسان و نمونه های محیطی

عنوان فارسی

پیوند کوپلیمر پلی 1- (N،N- بیس- کربوکسی متیل ) آمینو-3- آلیل گلیسیرول- کو-دی متیل اکریلامید در پشتیبانی سیلیکونی برای پیش تغلیظی و تعیین سرب (II) در پلاسمای انسان و نمونه های محیطی


عنوان لاتین

Grafting of poly[1-(N,N-bis-carboxymethyl)amino-3-allylglycerol-co-dimethylacrylamide] copolymer onto siliceous support for preconcentration and determination of lead (II) in human plasma and environmental samples

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 4266
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Journal of Chromatography A
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

یک روش برای پیوند سطحی پلیمر حاوی یک مونومر گروه عاملی برای کیلیت فلزی، poly[1 (N,N bis carboxymethyl) amino 3 allylglycerol co dimethylacrylamide] poly AGE/IDA co DMAA) بر روی سیلیکای اصلاح شده بوسیله سیلیل دار کردن با 3- مرکاپتو پروپیل تری متوکسی سیلان گزارش شده است. مونومر 1- (N,N-bis-carboxymethyl)amino-3-allylglycerol (AGE/IDA) با واکنش آلیل گلیسیدیل اتر با ایمینو دی استیک اسید سنتز شد. ماده جاذب حاصل با استفاده از روش FT IR، تجزیه و تحلیل عناصر، آنالیز ترمو گراویمتری TGA FT-Raman، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مشخص شد و برای پیش تغلیظی و تعیین مقدار کم Pb II در مایعات بیولوژیکی انسان و نمونه های آب محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. pH بهینه برای جذب یون فلزی 5/5 بود. ظرفیت جذب رزین های کارکردی برابر با 15.06 mg / g-1 بود. ماده جاذب کیلیت می تواند 15 دور در جذب و واجذب استفاده شود بدون این که تغییر قابل توجهی در ظرفیت جذب ایجاد شود. بازیابی 96.2٪ برای یون فلزی با 0.5M نیتریک اسید به عنوان عامل شستشو به دست آمد. مشخصات جذب سرب توسط جاذب نشان دهنده دسترسی آسان به سایت های کیلیت در poly(AGE/IDA-co-DMAA) پیوند شده سیلیکاژل است. تجزیه و تحلیل اسکچارد نشان داد که سایت های اتصال همگن (یکنواخت) در پلیمرها تشکیل شده است. داده های جذب تعادلی Pb II توسط رزین های اصلاح شده با استفاده از مدل های لانگموئر، فروندلیچ، تمکین و ردلیچ پترسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس داده های جذب تعادلی، ثابت لانگموئر، فروندلیچ و تمکین به ترتیب 0.70، 1.35 و 2.7 در pH 5.5 و 20 درجه سانتی گراد تعیین شده است. ایزوترم ها نیز برای به دست آوردن پارامترهای ترمودینامیکی مانند انرژی آزاد، آنتالپی و آنتروپی جذب استفاده شده است.

چکیده لاتین

A method is reported for surface grafting of polymer containing a functional monomer for metal chelating, poly[1-(N,N-bis-carboxymethyl)amino-3-allylglycerol-co-dimethylacrylamide] (poly(AGE/IDA-co- DMAA) onto silica modified by silylation with 3-mercaptopropyltrimethoxysilane. Monomer 1-(N,N-bis-carboxymethyl)amino-3-allylglycerol (AGE/IDA) was synthesized by reaction of allyl glycidyl ether with iminodiacetic acid. The resulting sorbent has been characterized using FT-IR, elemental analysis, thermogravimetric analysis (TGA), FT-Raman and scanning electron microscopy (SEM) and evaluated for the preconcentration and determination of trace Pb(II) in human biological fluid and environmental water samples. The optimum pH value for sorption of the metal ion was 5.5. The sorption capacity of functionalized resin was 15.06mgg−1. The chelating sorbent can be reused for 15 cycles of sorption–desorption without any significant change in sorption capacity. A recovery of 96.2% was obtained for the metal ion with 0.5M nitric acid as eluting agent. The profile of lead uptake by the sorbent reflects good accessibility of the chelating sites in the poly(AGE/IDA-co-DMAA)-grafted silica gel. Scatchard analysis revealed that the homogeneous binding sites were formed in the polymers. The equilibrium adsorption data of Pb(II) by modified resin were analyzed by Langmuir, Freundlich, Temkin and Redlich–Peterson models. On the basis of equilibrium adsorption data the Langmuir, Freundlich and Temkin constants were determined as 0.70, 1.35 and 2.7, respectively at pH 5.5 and 20 ◦C. Isotherms have also been used to obtain the thermodynamic parameters such as free energy, enthalpy and entropy of adsorption.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI