مقالات ترجمه شده

تأثیر اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری بر فعالیت های حسابداری در صنایع ساخت نیجریه

عنوان فارسی

تأثیر اتخاذ سیستم اطلاعات حسابداری بر فعالیت های حسابداری در صنایع ساخت نیجریه


عنوان لاتین

Effect of Accounting Information System Adoption on Accounting Activities in Manufacturing Industries in Nigeria

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4157
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Ladoke Akintola University of Technology
نشریه LAUTECH
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

AIS، به عنوان یک سیستم که متدولوژی ها، کنترل ها و تکنیک های حسابداری را با ICT جهت ردیابی معاملات ترکیب می کند و اطلاعات گزارش داخلی، داده های گزارش خارجی، صورتهای مالی و توانایی های تحلیل روند را برای بهبود عملکرد سازمان فراهم می کند. این مطالعه به بررسی تأثیر اتخاذ سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS) در صنایع تولیدی بر فعالیت های حسابداری عمومی آنها و نیز تخمین رابطه بین ابزار های AIS و فعالیت های حسابداری می پردازد. برای تجزیه و تحلیل و تفسیر اهداف، از تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. مدل رگرسیون نتیجه می دهد که مقدارF (0.000 <0.050) و Adj R2 = 0.6970 نشان می دهد که ابزار های AIS دارای 70/68 درصد تاثیر کارایی روی فعالیت های حسابداری در صنایع تولیدی در صورت اجرای مناسب هستند. نتایج حاصل از ماتریس همبستگی کندال با ضریب آماری 62٪ بین متغیر وابسته و مستقل، نشان از همبستگی مستحکم داشت، ضریب تعیین کننده (R2 = 0.418 ) نشان داد که در استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای پیگیری سریع فعالیت های حسابداری، رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه های مورد آزمایش این مطالعه در سطح اطمینان 95٪ محاسبه شد. این مطالعه به این نتیجه رسید که ابزار های سیستم های اطلاعات حسابداری به طور خود کار و همزمان برای صنایع تولیدی درگیر در فعالیت های حسابداری مناسب هستند و همچنین نشان می دهد که بین فعالیت های حسابداری و سیستم های اطلاعات حسابداری، رابطه معنی داری وجود دارد. این مطالعه همچنین نتیجه گیری می کند که اتخاذ سیستم های اطلاعات حسابداری در شرکت های تولیدی دارای مزایای زیر است: تسهیل تهیه صورت های مالی، بهبود ارزیابی موجودی، بهبود مدیریت بودجه و اتخاذ اصول پذیرفته شده حسابداری عمومی. بنابراين، شركت هاي توليدي بايد سيستم هاي حسابداري اطلاعاتي بيشتر و به طور مناسب تری سازماندهي كنند تا عملكرد حسابداري خود را افزايش دهند.

چکیده لاتین

AIS as a system that combines the methodologies, controls and accounting techniques with ICT to track transactions, provides internal reporting data, external reporting data, financial statements and trend analysis capabilities to improve organization’s performance. This study examined the impact of accounting information systems (AIS) adoption by manufacturing industries on their general accounting activities and also to estimate the relationship that exist between AIS devices and accounting activities. Regression and correlation analyses were used to analyse and interpret the objectives. The regression model results that F-value (0.000 < 0.050) and Adj R2 = 0.6970 showed that AIS devices has 68.70% impact on the efficiency of accounting activities in the manufacturing industries if properly implemented. The result of Kendall’s correlation matrix showed the statistical coefficient of 62% indicating that there is a strong correlation between dependent and independent variables, the coefficient of determination (R2) = 0.418 revealed that there is a significant relationship in using accounting information system to fast track accounting activities. The tested hypotheses of this study was measured at level of 95% confidence interval. The study concluded that accounting information systems devices are spontaneously and simultaneously appropriate for manufacturing industries engaging in accounting activities, also revealed that there is a significant relationship between accounting activities and Accounting information systems. The study also concludes that accounting information systems adoption in manufacturing firms has the following benefits: facilitation of financial statements preparation, enhancement of inventory valuations, enhancement of budgetary management, and favoring General Accepted Accounting Principles adoption. Therefore, manufacturing firms should embrace more and well-structured accounting information systems to enhance accounting activities

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI