مقالات ترجمه شده

تغییرات مشخصات سیتوکین در مایع شکافی لثه پس از قرار دادن انواع براکت های مختلف

عنوان فارسی

تغییرات مشخصات سیتوکین در مایع شکافی لثه پس از قرار دادن انواع براکت های مختلف


عنوان لاتین

Cytokine profile changes in gingival crevicular fluid after placement different brackets types

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 4130
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Archives of Oral Biology
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین طراحی براکت و نسبت پنج سیتوکین التهاب زا، در مایع شکاف لثه (GCF) و چسبندگی باکتریایی بدون تاثیر حرکت دندان است. طراحی: نمونه شامل 20 نفر شرکت کننده 11 تا 15 ساله بود (میانگین سنی: 3/13 ± 03/1). براکت فلزی Gemini™ معمولی و دو براکت Self-ligating، شامل In-Ovation®R و SmartClip ™ به دندان های پیشین آرواره ای و دندان های نیش متصل شدند. GCF با استفاده از یک نوار کاغذی فیلتر استاندارد قبل و 60 روز پس از پیوند جمع آوری شد. مقادیر سیتوکین (IL-12، IL-1α، IL-1β، IL-6 و (TNF-α با استفاده از آزمایش LUMINEX سنجش شد. سطوح کمپلکس های باکتریایی قرمز و نارنجی با استفاده از هیبریداسیون DNA-DNA صفحه شطرنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های سیتوکین و کمپلکس های باکتریایی با استفاده از آزمون های غیر پارامتری در سطح معناداری 5٪ انجام شد. . يافته ها: افزايش سطح سيتوكين مشاهده شد. با این حال، تنها گروه SmartClip ™ افزایش سطح قابل توجهی از TNF-α (046/0 (P= را نشان داد. گروه براکت های SmartClip ™ مقادیر بیشتری از باکتری کمپلمس قرمز ارائه دادند. نتيجه گيري: طراحي براکت بر ميزان سيتوكين و چسبندگي باكتريایی تأثير گذاشت، زيرا مشاهده شد كه سيتوكين هاي التهابي در GCF به گروه SmartClip ™ رهایش شد و افزايشی در مقادیر TNF-α همبسته با مقادیر باکتریایی بیشتر نشان دادند كه احتمالا نشان دهنده پتانسيل التهابي بيشتري است. بنابراين، طراحي براکت باید در بيماران با خطر بيماري بافت لثه و بازجذب ریشه مورد توجه قرار گیرد.

چکیده لاتین

Objective: The aim of this study was to examine the relationship between bracket design and ratio of five proinflammatory cytokine, in gingival crevicular fluid (GCF), and bacterial adhesion without tooth movement influence. Design: The sample was comprised of 20 participants, aged 11 to 15 years old (mean age: 13.3 years ± 1.03). A conventional Gemini™ metallic bracket and two self-ligating brackets, In-Ovation®R and SmartClip™, were bonded to the maxillary incisors and canines. GCF was collected using a standard filter paper strip before and 60 days after bonding. The cytokine levels (IL-12, IL-1α, IL-1β, IL-6 and TNF-α) were performed by the LUMINEX assay. The levels of the red and orange bacterial complexes were analyzed by the Checkerboard DNADNA hybridization. The data of cytokine and bacterial complexes were carried out using the non-parametric tests at 5% of significance level. Results: Increased cytokine levels were observed. However, only the SmartClip™ group showed a significantly increased level of TNF-α (p =0.046). The SmartClip™ brackets group presented higher levels of red complex bacteria. Conclusions: The bracket design affected cytokine levels and bacterial adhesion since it was observed that the proinflammatory cytokines released in GCF to the SmartClip™ group showed an increase in the TNF-α levels associated with higher bacterial levels, which possibly represents greater inflammatory potential. Thereby, the bracket design should be considered in patients with risk of periodontal disease and root resorption.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI