مقالات ترجمه شده

بررسی رابطۀ بین تبادل عضو- رهبر و رفتار کار نوآورانه با نقش تعدیل کننده اعتماد به رهبر: مطالعه در زمینه ترکیه

عنوان فارسی

بررسی رابطۀ بین تبادل عضو- رهبر و رفتار کار نوآورانه با نقش تعدیل کننده اعتماد به رهبر: مطالعه در زمینه ترکیه


عنوان لاتین

An Examination of the Relationship between Leader-Member Exchange and Innovative Work Behavior with the Moderating Role of Trust in Leader: A Study in the Turkish Context

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4064
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تبادل رهبر- عضو (LMX) از دیدگاه زیردستان در رفتار کار نوآورانه (IWB) و بررسی نقش اعتماد درک شده به رهبر به عنوان متغیر تعدیل کننده است. یک بررسی تحقیقاتی ساختار یافته انجام شد و داده ها از نمونه 327 نفری کارمندان غیر نظارتی از شرکت های تجاری و شرکت های متوسط بخش های مختلف در ترکیه، جمع آوری شد. برای بررسی ساختار پرسشنامه با استفاده از تحلیل تأییدی عامل ها (CFA) و ارتباط بین LMX، IWB و اعتماد به رهبر با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد آزمایش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نشان داد که کیفیت LMX تأثیر مثبتی بر اعتماد به رهبر دارد، اما تأثیر LMX در IWB کارکنان قابل توجه نبوده است. بر خلاف آنچه فرض شده بود، LMX بر IWB تأثیر نگذاشت. علاوه بر این نتایج نشان داد که اعتماد به رهبر تأثیر مثبت بر IWB دارد و به طور معناداری ارتباط بین کیفیت درک LMX و IWB کارکنان را تعدیل می کند. مفاهیم کلیدی یافته های تحقیق برای تئوری و عمل، مورد بحث قرار گرفت، محدودیت های بالقوه شناسایی شده و پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده مشخص شده است.

چکیده لاتین

This study aimed to examine the influence of leader-member exchange (LMX) from the perspectives of subordinates on innovative work behavior (IWB) and to test the role of perceived trust in leader as a moderator variable. A structured research survey was performed and data were collected from a sample of 327 non-supervisory employees that represented corporations and medium size companies from different sectors operated in Turkey. Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to examine the construction of the questionnaire and the relationship among LMX, IWB and trust in leader were tested applying the Structural Equation Modelling (SEM) technique. The analysis indicated that LMX quality had positive influence on trust in leader, but the influence of LMX was not significant on employees’ IWB. Contrary to what was hypothesized, LMX did not influence IWB. Moreover, the results revealed that trust in leader had positive influence on IWB and significantly moderated the relationship between perceived LMX quality and IWB of employees. Key implications of the research findings both for theory and for practice were discussed, potential limitations were identified, and suggestions for future research were specified.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI