مقالات ترجمه شده

اختلال شخصیتی خودشيفتگی: روابط با پريشانی و اختلال عملکردی

عنوان فارسی

اختلال شخصیتی خودشيفتگی: روابط با پريشانی و اختلال عملکردی


عنوان لاتین

Narcissistic personality disorder: relations with distress and functional impairment

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 3940
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Comprehensive Psychiatry
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مطالعه اعتبار ساختاری اختلال شخصیتی خودشيفتگی (NPD) را با بررسی روابط بین NPD و اقدامات پيشگيرانه روانشناختی پريشانی و اختلالات عملکرد در دو نمونه و به طور همزمان با عطف به آينده دردونمونه مورد بررسی قرار داد. به طور خاص، هدف این بود که آیا NPD بطور نمونه معیار C از DSM-IV تعريف اختلال شخصیتي را به دست مي آورد یا خیر، و كه نيازمند آن است که علائم منجر به ناراحتی يا اختلال قابل توجهي در عملکرد بالینی می شود. نمونه 1 (152 نفر) شامل افرادی بود که درمان روانپزشکی داشتند. درحاليكه نمونه 2(151نفر)مركب از هردبيمار روانپزشكی(46%) و افرادجامعه بود اختلال خودشيفتگی شخصیتي با ميزان افسردگی، اضطراب و چندین معیار اختلال همراه و همزمان در پیگیری 6 ماهه بود. با این حال، روابط بین NPD و پریشانی روانشناختی (a) کوچک بود، مخصوصا در اندازه گیری همزمان، و (b)تادرجه زيادي توسط عملکردناشي از اختلال است. اختلال شخصیت خودشيفتگي به شدت مربوط به ایجاد درد و رنج دیگران بود و این رابطه حتی زمانی که اختلالات شخصیتی خوشه ديگر B کنترل می شد، بسیار مهم بود. این یافته ها اشاره داردبه اينكه NPD یک سبک شخصیتي ناسازگار است که عمدتا باعث عدم عملکرد و پريشاني در حوزه های ميان فردی می شود. رفتار افراد خودشيفته در نهایت منجر به مشکالت و ناراحتی برای افراد خودشيفته و کسانی می شود که با آنها ارتباط برقرار می کنند.

چکیده لاتین

This study examined the construct validity of narcissistic personality disorder (NPD) by examining the relations between NPD and measures of psychologic distress and functional impairment both concurrently and prospectively across 2 samples. In particular, the goal was to address whether NPD typically bmeetsQ criterion C of the DSM-IV definition of Personality Disorder, which requires that the symptoms lead to clinically significant distress or impairment in functioning. Sample 1 (n = 152) was composed of individuals receiving psychiatric treatment, whereas sample 2 (n = 151) was composed of both psychiatric patients (46%) and individuals from the community. Narcissistic personality disorder was linked to ratings of depression, anxiety, and several measures of impairment both concurrently and at 6-month follow-up. However, the relations between NPD and psychologic distress were (a) small, especially in concurrent measurements, and (b) largely mediated by impaired functioning. Narcissistic personality disorder was most strongly related to causing pain and suffering to others, and this relationship was significant even when other Cluster B personality disorders were controlled. These findings suggest that NPD is a maladaptive personality style which primarily causes dysfunction and distress in interpersonal domains. The behavior of narcissistic individuals ultimately leads to problems and distress for the narcissistic individuals and for those with whom they interact.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI