مقالات ترجمه شده

شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های ساختمانی با بکار گیری روش Fuzzy-TOPSIS

عنوان فارسی

شناسایی و ارزیابی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های ساختمانی با بکار گیری روش Fuzzy-TOPSIS


عنوان لاتین

Identification and Evaluation of Construction Projects’ Critical Success Factors Employing Fuzzy-TOPSIS Approach

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3775
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 29
نام مجله KSCE Journal of Civil Engineering
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

صنعت ساختمان یک محرک مهم برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها می باشد. درنتیجه موفقیت پروژه های ساختمانی برای هر کشوری بسیار مهم و حیاتی است؛ زیرا عدم موفقیت این پروژه ها هزینه های هنگفتی را به توسعه اقتصادی و صنعتی کشور تحمیل می کند. بنابراین، شناسایی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های ساختمانی و طبقه بندی این عوامل نقش زیادی در موفقیت و عدم موفقیت پروژه ها دارد. در این پژوهش عوامل حیاتی موفقیت از طریق بررسی متون و مطالعات قبلی تعیین شده است و مجموعه ای از عوامل حیاتی موفقیت به عنوان گزینه ها در نظر گرفته شده است. پس از آن، با توجه به معیارهایی مانند زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی، پرسشنامه ای تهیه شده است که سنجش موفقیت و عدم موفقیت پروژه هاست. این پرسشنامه میان کارشناسان و متخصصین صنعت ساختمان توزیع شده اند که جمعیت آماری برای تعیین درصد تایید و اهمیت هر معیار را تشکیل می دهند. سپس روش های تصمیم گیری چند معیاری Fuzzy TOPSIS برای طبقه بندی عوامل حیاتی موفقیت پروژه های ساختمانی استفاده شده اند. در نهایت، مقایسه ای از روش پیشنهاد شده و روش مبتنی بر آنتروپی Fuzzy Multi-MOORA نشان داده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، سطح تاثیر هر عامل حیاتی بر اجرای موفق پروژه های ساختمانی ایران فراهم خواهد شد.

چکیده لاتین

The construction industry is a significant motive for the economic and industrial developments in countries. Consequently, the success of the construction projects is crucial for any country because the failure of these projects imposes extreme costs to the economic and industrial development of the country. Thus, the identification of the critical success factors of the construction projects and ranking these factors has a major role in the success and failure of the projects. In this study, the critical success factors are determined through the survey of the literature, and the set of critical success factors are considered as options. After that, a questionnaire was prepared with respect to the criteria such as time, cost, quality, and safety, which are the measurements of the success and failure of the projects. This questionnaire was distributed to the professionals and experts of the construction industry that form the statistical population to determine the percentage of approval and importance of each criterion. Then, the Fuzzy TOPSIS multiple criteria decision-making methods have been used to rank the critical success factors of the construction projects. Finally, a comparison of proposed method and Entropy-based Fuzzy Multi-MOORA has been shown. According to the research results, the level of the effect of each critical factor on the successful execution of Iran’s construction projects will be provided.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI