مقالات ترجمه شده

مدل سازی و بهینه سازی تولید اسید گلوتامیک با استفاده از کشت مخلوط کورین باکتریوم گلوتامیکوم NCIM2168 و سودوموناس رپتیلیورا NCIM2598

عنوان فارسی

مدل سازی و بهینه سازی تولید اسید گلوتامیک با استفاده از کشت مخلوط کورین باکتریوم گلوتامیکوم NCIM2168 و سودوموناس رپتیلیورا NCIM2598


عنوان لاتین

MODELING AND OPTIMIZATION OF GLUTAMIC ACID PRODUCTION USING MIXED CULTURE OF Corynebacterium glutamicum NCIM2168 AND Pseudomonas reptilivora NCIM2598

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 3753
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Preparative Biochemistry & Biotechnology
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی از روش سطح پاسخ به دنبال الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی محیط تولید برای تخمیر اسید L-گلوتامیک با کشت مخلوط کورین باکتریوم گلوتامیکوم و سودوموناس رپتیلوورا اتخاذ شده است. ترکیب بهینه اجزای محیط برای تولید حداکثر اسید L-گلوتامیک 49.99 gL-1 گلوکز، 10 gL-1 اوره، 18.06٪ (V = V) محلول نمک و 4.99٪ (V = V) اندازه ماده ی تلقیح بدست آمده است. بازده تجربی گلوتامیک اسید در شرایط بهینه، 19.69 gL-1 بود که با مقدار پیش بینی شده توسط مدل به خوبی همخوانی دارد (19.61 gL-1). با استفاده از این روش، یک مدل رگرسیون غیرخطی برای تولید اسید گلوتامیک ایجاد شد. این مدل به صورت آماری مورد تایید قرار گرفت و ضریب تعیین (R2) به 99/0 رسید.

چکیده لاتین

In this study, a hybrid system of response surface methodology followed by genetic algorithm has been adopted to optimize the production medium for L-glutamic acid fermentation with mixed cultures of Corynebacterium glutamicum and Pseudomonas reptilovora. The optimal combination of media components for maximal production of L-glutamic acid was found to be 49.99 g L1 of glucose, 10 g L1 of urea, 18.06% (v=v) of salt solution, and 4.99% (v=v) of inoculum size. The experimental glutamic acid yield at optimum condition was 19.69 g L1, which coincided well to the value predicted by the model (19.61 g L1). Using this methodology, a nonlinear regression model was developed for the glutamic acid production. The model was validated statistically and the determination coefficient (R2) was found to be 0.99.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI