مقالات ترجمه شده

غربالگری ریز جلبک های فتواتوتروف برای تصفیه مرحله سوم فاضلاب حیوانی و بازیافت منابع زیستی

عنوان فارسی

غربالگری ریز جلبک های فتواتوتروف برای تصفیه مرحله سوم فاضلاب حیوانی و بازیافت منابع زیستی


عنوان لاتین

Photoautotrophic Microalgae Screening for Tertiary Treatment of Livestock Wastewater and Bioresource Recovery

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3645
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

ریزجلبک های فتواتوتروف به دلیل رشد سریع و جذب بالای مواد مغذی امید زیادی برای تصفیه ی مرحله ی سوم فاضلاب حیوانی ایجاد می کنند. برای غربالگری ریزجلبک های بهتر برای تصفیه ی مرحله سوم، آزمایشات با بیوراکتور نوری بسته با استفاده از Chlorella emersonii، Chlorella sorokiniana، و Botryococcus braunii، انجام شد. این مطالعه نرخ رشد ویژه، نرخ مصرف CO2، و نرخ حذف مواد مغذی را برای ایجاد راهنمای بهتری برای انتخاب ارزیابی کرد. براساس مقایسات آماری، نتایج نشان می دهند که انتخاب ریزجلبک صحیح در موفقیت در تصفیه ی مرحله سوم کلیدی است زیرا هر ریزجلبک حتی تحت شرایط مشابه نور، دما، و مواد مغذی، به طور متفاوتی پاسخ می دهد. از بین گونه های بررسی شده، مشخص شد Chlorella emersonii رشد فتواتوتروفی، مصرف کل کربن غیر آلی (TIC)، و حذف مواد مغذی سریع تری در تصفیه ی فاضلاب حیوانی ایجاد می کند. نتایج رگرسیون نشان داد که نرخ رشد ویژه و حذف کل نیتروژن آن به ترتیب 0.51 در روز و 0.18 در روز بود. مصرف TIC برآورد شده به TIC عرضه شده نسبت به دیگران (11 تا 18 درصد) بسیار بیشتر (تقریبا 34%) بود. این ارزیابی سیستماتیک فاکتورهای محدود کننده ی سرعت، درکی کمی از استراتژی انتخاب ریزجلبک مبتنی بر سینتیک برای پاکسازی فاضلاب حیوانی با کیفیت بهتر پساب فراهم می کند.

چکیده لاتین

Photoautotrophic microalgae offer high promise for a tertiary treatment of livestock wastewater owing to their rapid growth and nutrient uptake. To screen better microalga for the tertiary treatment, batch photobioreactor tests were conducted using Chlorella emersonii, Chlorella sorokiniana, and Botryococcus braunii. This study evaluated their specific growth rates, CO2 utilization rates, and nutrient removal rates to provide appropriate selection guidelines. Based on statistical comparisons, results indicate that selecting the right microalgae was the key to success in the tertiary treatment since each microalga responded differently, even under the same light, temperature, and nutrient conditions. Among the tested species, Chlorella emersonii was found to present the fastest photoautotrophic growth, total inorganic carbon (TIC) utilization, and nutrient removal for livestock wastewater treatment. Regression results identified that its specific growth and total nitrogen removal rates were as high as 0.51 day􀀀1 and 0.18 day􀀀1, respectively. Estimated TIC utilization over the supplied TIC was much higher (~34%) than those of others (11%–18%). This systemic evaluation of rate-limiting factors provides a quantitative understanding of the kinetic-based selection strategy of microalgae to polish livestock wastewater with better effluent quality.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI