مقالات ترجمه شده

پیاده سازی منطق فازی و AHP در قالب مدل EFQM برای بهبود بهره وری: یک مطالعه موردی

عنوان فارسی

پیاده سازی منطق فازی و AHP در قالب مدل EFQM برای بهبود بهره وری: یک مطالعه موردی


عنوان لاتین

Implementing Fuzzy Logic and AHP into the EFQM model forperformance improvement: A case study

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3620
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله Applied Soft Computing
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در محیط کاری بی ثبات و سخت گیر فعلی، مدیران مشتاق هستند که نشان دهند سازمانهایشان عالی هستند. این امر اساسا از طریق بهبود پیوسته بهره وری قابل حصول است. مناسب ترین و کاربردی ترین ابزاری که با ارزیابی سازمان ها نشان می دهند که در کجای مسیر تعالی سازمانی قرار دارند، مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) است. هدف این مطالعه ارائه یک رویکرد یکپارچه جدید بر اساس مدل EFQM با استفاده از منطق فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مدل پژوهش عملیات (OR) برای بهبود سطح تعالی سازمانی با افزایش کیفیت ارزیابی بهره وری سازمانی و تعیین پروژه های با قابلیت بهبود با اولویت بالا است. یک مطالعه موردی در شرکت برق منطقه ای یزد در ایران، به بررسی قابلیت کاربرد رویکرد پیشنهادی می پردازد. بدین طریق که اساسا ارزیابی بهره وری توسط روش Crisp و روش پیشنهادی، روش فازی انجام شده است. سپس نقاط قوت و نواحی بهبود با تعریف امتیاز برای معیارهای فرعی شناسایی شدند. در ادامه معیارهای فرعی برای تعریف پروژه های با قابلیت بهبود با استفاده از تکنیک AHP و مدل پژوهش عملیات اولویت بندی شدند. در نهایت پروژه های با قابلیت بهبود با اولویت بالا مشخص شده و برخی طرح های عملی برای این پروژه ها تعریف شدند.

چکیده لاتین

In the current volatile and demanding business environment, managers are so eager to demonstratethat their organizations are excellent which can mainly be achieved through continuous performanceimprovement. The most applicable and suitable tools that by the assessment of organizations shows howsuccessful they are in the organizational excellence path is European Foundation for Quality Management(EFQM) Excellence Model. This study aims at presenting a new integrated approach based on EFQM modelusing Fuzzy Logic, Analytical Hierarchy Process (AHP) technique and Operations Research (OR) model toimprove the organizations’ excellence level by increasing the quality of business performance evaluationand determining of improvement projects with high priority. A case study in Yazd Regional Electricity Co.in Iran is presented to demonstrate the applicability of the proposed approach. In a way that, primarily,performance assessment by crisp method and the proposed method, Fuzzy method, is carried out. Then,strength points and the areas for improvement are identified by defining the scores for sub-criteria. Next,sub-criteria are prioritized to define the improvement projects by using AHP technique and OperationsResearch model. Finally, improvement projects with high priority are determined and some action plansfor improvement projects are defined.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI