مقالات ترجمه شده

گوگردزدایی بنزین FCC بوسیله استخراج با سولفولان و فورفورال

عنوان فارسی

گوگردزدایی بنزین FCC بوسیله استخراج با سولفولان و فورفورال


عنوان لاتین

Desulfurization of FCC gasoline by extraction with sulfolane and furfural

مشخصات کلی

سال انتشار 2009
کد مقاله 3581
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

گوگردزدایی استخراجی بنزین FCC با دو حلال (سولفولان و فورفورال) مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشاتی به منظور تعیین حلالی مناسب تر با توجه به پارامترهای فرآیند شامل دما، زمان ناپیوسته، نسبت حلال/بنزین FCC و زمان های استخراج انجام می پذیرد. نتایج نشان دهنده این است که محتوای گوگرد کمتر در رافینات با سولفولان در دمای حدود 50 ˚C و نسبت حلال/بنزین FCC بزرگتر از 2 بدست می آید. این موضوع همچنین با آنالیز آماری گوگردزدایی استخراجی با سولفولان با طراحی 23 فاکتوریل کامل تأیید می گردد. حداکثر بهره وری گوگردزدایی در سطوح بالای دما و نسبت سولفولان/بنزین FCC بدست می آید؛ زمان در محدوده مورد بررسی مقادیر دارای اثر کمی بوده و حداقل محتوای گوگرد در رافینات برابر 196 mg kg-1 در سطوح بالاتر دما، زمان و نسبت سولفولان/بنزین FCC بدست می آید. مدل ریاضی قابل بکارگیری برای پیش بینی محتوای گوگرد در رافینات پس از فرآیند ناپیوسته استخراجی با سولفولان بصورت آماری توسعه یافته و با آنالیز واریانس اثبات می گردد.

چکیده لاتین

Extractive desulfurization of FCC gasoline with two solvents (sulfolane and furfural) was studied. Experiments have been carried to determine more suitable solvent with respect to process parameters including temperature, batch time, solvent / FCC gasoline ratio and extraction times. Results show that lower sulfur content in raffinate was achieved with sulfolane at temperatures around 50 ºC and solvent / FCC gasoline ratio above 2. This was also verified with statistical analysis of the extractive desulfurization with sulfolane by 23 full factorial design. Maximum desulfurization efficiency was obtained at high levels of temperature and sulfolane / FCC gasoline ratio; time in researched range of values had small impact and minimum sulfur content in raffinate of 196 mg kg-1 was obtained at higher levels of temperature, time and sulfolane / FCC gasoline ratio. Mathematical model that can be used for predicting sulfur content in raffinate after extractive batch process with sulfolane was statistically developed and proven with analysis of variance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI