مقالات ترجمه شده

درک مراقبت های بیهوده (غیرضروری) و رفتارهای مراقبتی پرستاران در بخش مراقبت های ویژه

عنوان فارسی

درک مراقبت های بیهوده (غیرضروری) و رفتارهای مراقبتی پرستاران در بخش مراقبت های ویژه


عنوان لاتین

Perception of futile care and caring behaviors of nurses in intensive care units

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3555
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Nursing Ethics
نشریه SAGE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اهداف: مراقبت های پزشکی بیهوده به عنوان مراقبت یا درمانی که سودی برای بیمار ندارد (کمکی به بیمار نمیکند)، درنظر گرفته می شود.کارکنان بخش مراقبت های ویژه دیسترس اخلاقی (توضیح مترجم: یا تنیدگی اخلاقی به حالتی اطلاق می‌گردد که فرد در آن علی‌رغم داشتن آگاهی و توانایی برای عملکرد اخلاقی، تحت شرایط موجود از انجام عمل صحیح اخلاقی ناتوان است) را در هنگام درک مراقبت بیهوده، تجربه می کنند.بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین درک پرستاران از مراقبت پزشکی بیهوده و رفتارهای مراقبتی آن ها نسبت به بیماران که در مراحل پایانی زندگی خود در بخش مراقبت های ویژه پذیرش شده اند، انجام شد. روش: این مطالعه همبستگی-تحلیلی با 181 پرستار شاغل در بخش های مراقبت های ویژه مراکز بهداشتی-سلامتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر مازندران ایران، انجام شد.ابزار جمع آوری داده ها شامل یک پرسشنامه سه قسمتی حاوی فرم مشخصه های دموگرافیک (جمعیت شناسی)، پرسشنامه درک مراقبت بیهوده و فهرست رفتارهای مراقبتی بود.برای آنالیز داده ها، آزمون های آماری و شاخص های مرکزی گرایش و پراکندگی با استفاده از SPSS ورژن 19 مورد بررسی قرارگرفتند.ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی جزئی، آزمون t و آنالیز آزمون های واریانس برای ارزیابی ارتباط بین متغیرها، انجام شد. ملاحظات اخلاقی: این مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گرفت و رضایت آگاهانه نیز از شرکت کنندگان گرفته شد. نتایج: یافته های ما نشان دادند که اکثریت پرستاران (65.7%) درک متوسطی از مراقبت بیهوده داشتند و اغلب آن ها (98.9%) رفتارهای مراقبتی مطلوبی در نگهداری از بیماران در مراحل نهایی زندگی، داشتند.پرستاران براین باور بودند که جنبه های روانی-اجتماعی مراقبت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.یک رابطه معنادار منفی بین درک مراقبت بیهوده و رفتارهای مراقبتی وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به درک متوسط پرستاران در مورد مراقبت بیهوده و تاثیرمنفی آن بر روی رفتارهای مراقبتی نسبت به بیماران، به نظر می رسد که اجرای مداخلات مناسب برای به حداقل رساندن فراوانی مراقبت بیهوده و تنش ناشی از آن، اجباری است.این امر ضروری است که پرستاران را درمکانیسم های سازگاری و اصلاحی آموزش دهیم و آگاهی آن ها را نسبت به موقعیت هایی که منجر به مراقبت بیهوده می شود، افزایش دهیم.

چکیده لاتین

Objectives: Futile medical care is considered as the care or treatment that does not benefit the patient. Staff of intensive care units experience moral distress when they perceive the futility of care. Therefore, this study aimed to determine the relationship between perceptions of nurses regarding futile medical care and their caring behaviors toward patients in the final stages of life admitted to intensive care units. Method: This correlation, analytical study was conducted with 181 nursing staff of the intensive care units of health centers affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran. The data collection tool included a three-part questionnaire containing demographic characteristics form, perception of futile care questionnaire, and caring behaviors inventory. To analyze the data, statistical tests and central indices of tendency and dispersion were investigated using SPSS, version 19. Pearson’s correlation coefficient, partial correlation, t-test, and analysis of variance tests were performed to assess the relationship between the variables. Ethical considerations: The study was reviewed by the ethics committee of the Mazandaran University of Medical Sciences. Informed consent was obtained from participants. Results: Our findings illustrated that the majority of nurses (65.7%) had a moderate perception of futile care, and most of them (98.9%) had desirable caring behaviors in taking care of patients in the final stages of life. The nurses believed that psychosocial aspects of care were of utmost importance. There was a significant negative relationship between perception of futile care and caring behavior. Conclusion: Given the moderate perception of nurses concerning futile care, and its negative impact on caring behaviors toward patients, implementing suitable interventions for minimizing the frequency of futile care and its resulting tension seems to be mandatory. It is imperative to train nurses on adjustment mechanisms and raise their awareness as to situations resulting in futile care.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI