مقالات ترجمه شده

ارزیابی عملکرد منابع انسانی توسط ادغام HSE و ارگونومی و سیستم مدیریت EFQM

عنوان فارسی

ارزیابی عملکرد منابع انسانی توسط ادغام HSE و ارگونومی و سیستم مدیریت EFQM


عنوان لاتین

Performance assessment of human resource by integration of HSE and ergonomics and EFQM management system

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3521
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 20
نام مجله International Journal of Health Care Quality Assurance
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف - هدف این مقاله ارائه یک چارچوب یکپارچه برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل منابع انسانی (HR) با توجه به عوامل مدیریت سلامت، ایمنی، محیط زیست و ارگونومی (HSEE)، و همچنین معیارهای فدراسیون اروپایی برای مدیریت کیفیت (EFQM) به عنوان یکی از مدل های مشهور کسب و کار برتر است. طراحی / روش شناسی / رویکرد - در این مطالعه، یک الگوریتم هوشمند مبتنی بر سیستم استنتاج فازی تصحیح پذیر (ANFIS) همراه با تجزیه و تحلیل پوشیدگی داده های فازی (FDEA) برای ارزیابی عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، تاثیر عوامل بر عملکرد شرکت و همچنین نقاط قوت و ضعف آنها با انجام یک تحلیل حساسیت بر نتایج تعیین می شود. به همین ترتیب، طراحی آزمایش برای اولویت بندی عوامل در جهت اهمیت انجام می شود. یافته ها - نتایج نشان می دهد که مدل EFQM تأثیر بسیار بیشتری بر عملکرد شرکت نسبت به سیستم مدیریت HSEE دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که ادغام HSEE و EFQM منجر به بهبود عملکرد در شرکت می شود. پیامدهای عملی - در مطالعه حاضر، اطلاعات مورد نیاز برای اجرای چارچوب پیشنهاد شده با استفاده از پرسشنامه معتبر که توسط کارکنان صنعت حمل و نقل هوایی مستقر در تهران پر شده است، جمع آوری شده است. اصالت / ارزش - مدیریت عملکرد HR در بهبود قابلیت استفاده، حفظ قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری و در نهایت کاهش قابل توجهی در میزان تصادف هواپیمایی تجاری است. همچنین بررسی عوامل موثر بر مسئولیت عملکرد HR در توسعه سیستم ها به منظور کمک به اپراتورها به مدیریت خطاهای انسانی کمک می کند. این مقاله برای اولین بار یک چارچوب هوشمند مبتنی بر ANFIS، FDEA و آزمون های آماری برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد HR ارائه می دهد که توانایی اداره عدم اطمینان و ناشناختگی موجود در محیط واقعی را ارائه می دهد.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this paper is to present an integrated framework for performance evaluation and analysis of human resource (HR) with respect to the factors of health, safety, environment and ergonomics (HSEE) management system, and also the criteria of European federation for quality management (EFQM) as one of the well-known business excellence models. Design/methodology/approach – In this study, an intelligent algorithm based on adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) along with fuzzy data envelopment analysis (FDEA) are developed and employed to assess the performance of the company. Furthermore, the impact of the factors on the company’s performance as well as their strengths and weaknesses are identified by conducting a sensitivity analysis on the results. Similarly, a design of experiment is performed to prioritize the factors in the order of importance. Findings – The results show that EFQM model has a far greater impact upon the company’s performance than HSEE management system. According to the obtained results, it can be argued that integration of HSEE and EFQM leads to the performance improvement in the company. Practical implications – In current study, the required data for executing the proposed framework are collected via valid questionnaires which are filled in by the staff of an aviation industry located in Tehran, Iran. Originality/value – Managing HR performance results in improving usability, maintainability and reliability and finally in a significant reduction in the commercial aviation accident rate. Also, study of factors affecting HR performance authorities participate in developing systems in order to help operators better manage human error. This paper for the first time presents an intelligent framework based on ANFIS, FDEA and statistical tests for HR performance assessment and analysis with the ability of handling uncertainty and vagueness existing in real world environment.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI