مقالات ترجمه شده

اثر شوری آب تزریقی و آب مخزن بر تزریق WAG : یک مطالعه در یک مخزن ایرانی

عنوان فارسی

اثر شوری آب تزریقی و آب مخزن بر تزریق WAG : یک مطالعه در یک مخزن ایرانی


عنوان لاتین

The Effect of the Salinity of Injected Water and Reservoir Water on WAG Injection: A Study in an Iranian Reservoir

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 3462
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Petroleum Science and Technology
نشریه Taylor & Francis
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

اثر شوری آب تزریقی و آب مخزن در تزریق آب متناوب گاز در یکی از مخازن ایرانی بررسی گردید. معمولا در مطالعات شبیه سازی ممکن است از شوری آب مخزن یا شوری آب تزریقی چشم پوشی گردد. در نظر نگرفتن اثر شوری منجر به این می گردد که برداشت نفت کلی تخمین زده شده، با مقدار واقعی تفاوت داشته باشد. شوری فاز آب ویسکوزیته آب و همچنین به صورت واضحی نسبت حرکت نفت را افزایش خواهد داد. به دلیل این پیشرفت در حرکت آب، نفت بیشتری به سمت چاه های تولیدی جابجا خواهد شد. مشکل افزایش شوری آب تزریقی این مورد است که نمک بسیار زیاد به تجهیزات پمپ آسیب خواهد زد. در طول زمان، نمک در تجهیزات پمپ کردن، رسوب می کند و ممکن است باعث کاهش در راندمان پمپ ها و خوردگی لوله ها شود، لذا تزریق آب شور می تواند منجر به ایجاد مشکلات خوردگی و خرابی پمپ گردد. از آنجا که شوری آب مخزن در این مطالعه موجود نبود لذا به دو حالت انتخاب شد: آب مخزن بدون نمک (Cs=0) و با غلظت 140 کیلوگرم بر متر مکعب (Cs=140). در این تحقیق، 0.8 حجم حفرات مخزن WAG تزریق شد. شوری آب تزریق شده از صفر تا 4800 کیلوگرم بر مترمکعب متغیر بود؛ با افزایش شوری آب تزریقی، به دلیل افزایش نسبت حرکت بین آب و نفت، راندمان تولید افزایش خواهد یافت. بعد اقتصادی این بررسی باید آزمایش گردد. با در نظر گرفتن شوری آب مخزن، برداشت در تزریق WAG افزایش خواهد یافت.

چکیده لاتین

The effect of salinity of injected water and reservoir water in water alternating gas injection in one of an Iranian reservoir was investigated. Usually in simulation works water salinity of reservoir or salinity of injected water may be ignored. Without applying salinity effect, it would cause estimated overall oil recovery to be different with real. Salinity of water phase would increase the viscosity of injected water also obviously the mobility ratio of oil. Because of this improvement in water mobility, more oil would be displaced toward production wells. The problem of increasing salinity of injected water is that too much salt may harm pump equipments. Over time, salt deposits in pumping devices may cause reduction in pumps efficiency and corrosion of pipes, thus injecting salty water would cause corrosion problems and pump failures. Since the salinity of the reservoir water in the study was not available so it was chosen in two modes: reservoir water without salt (Cs D 0) and with concentration of 140 kg/m3 (Cs D 140). In this work 0.8 reservoir pore volume WAG was injected. Salinity of injected water was varied from zero to 4,800 kg/m3; by increasing salinity of injected water, because of mobility ratio increment between water and oil, production efficiency would be increased. The economic dimension of this view must be examined. By considering reservoir water salinity, recovery would be increased in WAG injection.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI