مقالات ترجمه شده

ارزیابی قابلیت محیطی برای تعیین مناطق مناسب برای کشاورزی با استفاده از منطق فازی و تکنیک AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه، شهر دیواندره)

عنوان فارسی

ارزیابی قابلیت محیطی برای تعیین مناطق مناسب برای کشاورزی با استفاده از منطق فازی و تکنیک AHP در سیستم اطلاعات جغرافیایی (مورد مطالعه، شهر دیواندره)


عنوان لاتین

Ecological Capability Evaluation to Determine Suitable Areas for Agriculture Using Fuzzy Logic and AHP Technique in GIS (Casestudy, Divandarreh city)

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 3173
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله AMERICAN-EURASIAN JOURNAL OF SUSTAINABLE AGRICULTURE
نشریه AEJSA
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

تحقیق و مطالعه در مورد امکان فعالیت انسانی که علم استفاده از زمین با توسعه روحیه جامعه بشری همراه است، در وضعیت حاضر کمتر یا بیشتر در برنامه ریزی استفاده از کشورهای مختلف در نظر گرفته شده و به تمام جنبه های فعالیت انسانی در فضا تا زمان خلاص شدن از عواقب مرگبار بی رحم شکل می دهد. ارزیابی قابلیت های محیط زیستی گام متوسطی از روند استفاده از زمین یا برنامه ریزی محیط زیست است. در واقع قابلیت ارزیابی اطلاعات اولیه را برای مرحله دوم استفاده از زمین فراهم می کند که شامل انتخاب مناسب ترین استفاده از زمین و سیستم مدیریت است. این مطالعه برای ارزیابی قابلیت های محیطی برای تعیین کاربری زمین کشاورزی انجام شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه یکی از آخرین روش های ارزیابی قابلیت است که شامل مراحل زیر می گردد: 1 - شناسایی منابع 2 - تجزیه و تحلیل و محاسبه 3 - ارزیابی قابلیت های محیطی. منابع شناسایی شده برای ارزیابی قابلیت ها عبارتند از: فیزیکی (در اینجا آب و هوا، خاک، ارتفاع، جهت، شیب) و منابع بیولوژیکی (در اینجا پوشش گیاهی) که به طور جمعی منابع زیست محیطی را تشکیل می دهند. سپس نقشه های طبقه بندی شده خاک، آب و هوا و پوشش گیاهی را با نقشه های شطرنجی از ارتفاع، شیب و ابعاد فازی ترسیم می نماید. سپس، طبق نظر کارشناسان، تمامی پارامترها در نرم افزار انتخاب کارشناس، که نرخ ناسازگاری 0.09 است و مطلوب است، وزن می گیرند. سپس، با ضرب کردن مقادیر هر پارامتر که از AHP در لایه های فازی حاصل می شود، لایه ها (نقشه ها) حاصل می شوند. سپس با استفاده از لایه های همپوشانی با استفاده از سه عملیات AND، OR و GAMMA نتایج نهایی مختلفی را نشان می دهد. و این از طریق برنامه های کاربردی مختلفی است که در فازی AND حداقل عضویت در نظر گرفته شده که در واقع به اشتراک های مختلف سطوح فازی می دهد. در منطق OR، مقدار حداکثر فازی بین لایه های مختلف که در حدود 90 درصد از منطقه را برای استفاده از زمین مشخص شده، منطقی است. و تابع GAMMA بسته به ضریب گاما (که در یکی از نقشه ها 0.1 و دیگری 0.9 است) مقداری متفاوت به ما می دهد. مقایسه پوشش ها نشان می دهد که فازی AND مناسب تر برای ارزیابی قابلیت بالقوه کشاورزی در این مطالعه ارائه می دهد. همچنين بررسي مطالعات ديگر و تحقيقات ميداني در منطقه نشان مي دهد كه نتيجة منطق AND، سریعا منطقی است. بنابراين، در اين مطالعه، مدل كشاورزي اكولوژيك با توجه به نگرش نسبت به همه فاكتورهاي زيست محيطي در شهر ديواندره به عنوان واحد برنامه ريزي و ارزيابي توانمندي مورد بررسي قرار گرفته است. در این راستا، مطالعه و آماده سازی عوامل فیزیکی و بیولوژیکی انجام شد. سپس با استفاده از روش GIS و FAHP ارزيابی توان اكولوژيك منطقه مورد مطالعه انجام شد. در ادامه، مدل کشاورزی ایران با توجه به مناطق برای ارزیابی، به این ترتیب پارامترهای استفاده شده براساس منطقه مورد مطالعه کالیبره شده و نتایج نشان داد که تمام مناطق شهر دیواندره برای کشاورزی و حتی در مناطقی که قدرتی ندارند برای یا قدرت بسیار ضعیفی دارند، متاسفانه در حال حاضر برای کشاورزی استفاده می شود.

چکیده لاتین

Research and study about the possibility of human activity that science of land use is associated with providence development of human society, in currently condition less or more considered in the land use planning’s of various countries and to all aspects of human activity in space gives shape till get rid of deadly consequences of unrestrainedly. Environmental ecological capability evaluation is an intermediate step of land use process or planning of environment. In fact evaluation capability provide basic data for second phase of land use, which includes selecting the most appropriate use of land and management system. This study have conducted to assess the environmental capability to determine of agricultural land use. The method used in this study, is one of the latest methods of capability evaluation that consist the following steps: 1-Identify the sources 2-analyzing and calculating 3-evaluation of environmental capability. Identified resources for capability evaluation consist physical (in here climate, soil, elevation, aspect, slope,) and biological (in here vegetation) resources that collectively constitute ecological resources. Then become fuzzy the reclassified maps of soil, climate and vegetation with raster maps of elevation, slope and aspect. Next, according to experts opinion, all parameters were weighting in Expert Choice software that incompatibility rate was 0.09 which is desirable. Then, by multiplying the values each parameter which obtained from AHP in there fuzzy layers resulting layers (maps) are weighted. Then Using overlapping layers using three operations AND, OR and GAMMA show different final results. And this is through their different applications that in fuzzy AND minimum membership is considered that in fact gives the subscription different levels of fuzzy. In OR logic consider the maximum amount fuzzy membership between different layers, that see fit about 90% of the region for the specified land use which is illogical. And GAMMA function depending on the gamma factor (Which in one of the maps is 0.1 and another is 0.9) gives us the different amount. The comparison of overlays shows that Fuzzy AND more appropriate composition is presented for evaluation the potential capability for agriculture in this study. Also survey of another studies and field survey in region show that the result of AND logic is logical quickly. Thus, in this study, been sought a model of ecological agriculture with attitude to all ecological factor in the Divandarreh city as the unit of planning and evaluation of capability. In this regard, study and preparation physical and biological factors was performed. Then using of GIS and FAHP method the evaluation of ecological capability for study area was implemented. As regards, Iran agricultural model change according to areas for evaluation, thus parameters used were calibrated according to the study area, and the results showed that all areas of the Divandarreh city cannot be used for agriculture and even in some places which haven’t power for agriculture or have very weak power, unfortunately it is currently used for agriculture.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI