مقالات ترجمه شده

مطالعات تعیین روابط ریاضی بین مقدار روغن کلزا و خواص الکتریکی مخلوطهای کره و چربی

عنوان فارسی

مطالعات تعیین روابط ریاضی بین مقدار روغن کلزا و خواص الکتریکی مخلوطهای کره و چربی


عنوان لاتین

Studies on determination of mathematical relationships between rapeseed oil content and electrical properties of butter and fat mixes

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 3154
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Journal of Food Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله نتایج حاصل از مطالعه عوامل موثر در تعیین روابط ریاضی بین مقدار روغن کلزا در مخلوطهای چربی و پارامترهای الکتریکی، هدایت و ظرفیت آنها را مورد هدف قرارداده است. تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی مقدار روغن کلزا(CRO) در عملکرد تغییرات در پارامترهای الکتریکی مخلوطهای چربی نشان داد که در محدوده فرکانس 20 هرتز تاMHZ 2، رابطه ریاضی بدست آمده می تواند توسط معادله ذیل در گستره 0.943≤r≤0.989 و000 =α، بین مقادیر پارامترهای هدایت-امپدانس(z) و هدایت ظاهری(Y)، پارامترهای ظرفیت- ظرفیت هم ارز موازی(CP) و فاکتور کیفیت (QP) ومقدار روغن کلزا از مخلوطهای چربی مورد بررسی قرار گیرد. Y= ax±b بیشترین همبستگی ها بین مقدار روغن کلزا مخلوطها و مقادیر QP بودکه نشاندهنده این است که مقدار روغن کلزا(CRO) در مخلوطهای چربی ممکن است بدقیق ترین صورت بر اساس اندازه گیریهای QP و محاسبات با استفاده از یک معادله ریاضی-407.562±33.861×QP+53.990±3.054 CRO=، در r=-0.990 و≤0.001 α تعیین شود. بیان شد که همبستگی ها در محدوده فرکانس اندازه گیری از 20 هرتز بهMHZ 2 تشکیل شده در حالت پایه برای تحقیقات بیشتر به هدف تفسیر یک روش برای ارزیابی سریع مقدار روغن کلزا و سایر روغنهای گیاهی در مخلوطهای چربی و برای تشخیص تخریب آنها بر اساس اندازه گیریهای پارامترهای الکتریکی هدایت و ظرفیت تعریف شده اند.

چکیده لاتین

This manuscript presents results of a study that was aimed at determining mathematical correlations between the content of rapeseed oil in fat mixes and their electrical parameters, conductance and capacitance ones. The conducted correlation and linear regression analyses of rapeseed oil content (CRO) in the function of changes in electrical parameters of fat mixes demonstrated that in a frequency range of 20 Hz to 2 MHz, mathematical correlations were achieved that could be described with the equation: y = ax ± b at 0.943 6 r 6 0.989 and a = 0.000, between values of conductance parameters – impedance (Z) and admittance (Y), capacitance parameters – parallel equivalent capacitance (Cp) and quality factor (Qp), and rapeseed oil content of the fat mixes examined. The highest correlations were reported between rapeseed oil content of the mixes and Qp values, which indicates that the content of rapeseed oil (CRO) in fat mixes may be determined the most accurately based on Qp measurements and calculations using a mathematical equation CRO = 407.562 ± 33.861  Qp + 53.990 ± 3.054, at r = 0.990 and a 6 0.001. It was stated that the correlations achieved in a measuring frequency range from 20 Hz to 2 MHz formed grounds for further investigations aimed at elaborating a method for rapid evaluation of the content of rapeseed oil and other vegetable oils in fat mixes, and for detecting their adulterations based on measurements of electrical parameters of conductance and capacitance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI